Försäljningsvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR WEBBSHOPPEN

1. Tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor innehåller de viktigaste villkor som parterna kommit överens om och gäller för alla erbjudanden och försäljningsavtal för varor från sortimentet av CanvasCamp BV, med sitt säte på Legen Heirweg 23, 9890 Gavere, Belgien, registrerat vid Crossroads Bank for Enterprises under numret 0822.182.688 (‘CANVASCAMP’) adresserat till och ingått med kunden (‘Kunden') via webbplatsen https://www.canvascamp.com/ (‘Webbplatsen’) om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen, oavsett om kundens hemvist eller säte är i Belgien eller utomlands och oavsett om avtalet ska genomföras i Belgien eller utomlands. Dessa villkor har företräde framför Kundens eventuella villkor, även om de föreskriver motsatsen. Visa bestämmelser i dessa allmänna villkor gäller för kunden endast i dess egenskap av konsument, i vilket fall termen "konsument" används. Andra bestämmelser gäller för kunden som ett företag enligt definitionen i artikel I.1, 1 i den belgiska lagen om ekonomisk lagstiftning, i vilket fall begreppet ”Företag” används. Om både en konsument och ett företag avses används termen kund. Om inte annat bevisas, anses Kunden ha noterat och accepterat dessa villkor enbart genom faktumet i sin beställning. Kunden bekräftar att han är 18 år eller äldre. Om CANVASCAMP inte tillämpar en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor kan detta inte på något sätt betraktas som ett undantag från dessa allmänna villkor.

2. Erbjudanden och priser

Alla förslag, broschyrer, kataloger, informationsblad och tekniska datablad är endast avsedda för informationsändamål. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker och kan ändras när som helst. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är underkastat vissa villkor, kommer detta uttryckligen att anges. Noterade priser är föremål för typografiska fel och andra misstag. Om inte annat anges gäller erbjudanden och priser på webbplatsen den dag de konsulteras. Erbjudandet och bilderna av varor på våra webbplatser sammanställs med största möjliga omsorg men är avsedda att vara illustrativa. De levererade varornas utseende kan således skilja sig från den produkt som illustreras online. CANVASCAMP är endast skyldigt att göra sitt bästa för att säkerställa att den information som tillhandahålls är korrekt och fullständig. CANVASCAMP är inte ansvarigt vid uppenbara materialfel, typinställnings- eller utskriftsfel, eller variationer från de varor som presenteras i de illustrerande bilderna. Om kunden har specifika frågor, till exempel om installationsanvisningar, tillgänglighet, leveranstid eller metod, ber vi kunden att kontakta oss i förväg. Alla priser inkluderar moms. Eventuella ytterligare leveranskostnader, transport- och försäkringskostnader, moms, import- och exporttullar, andra skatter och avgifter eller andra administrativa kostnader kommer alltid att nämnas i kommunikationen med kunden innan beställningen slutligen görs.

3. Avtal

En beställning kan göras via webbplatsen genom att följa stegen som visas på webbplatsen. Kunden kan välja enskilda produkter och placera dem i en elektronisk kundvagn genom att klicka på knappen "Lägg i kundvagn". Från denna kundvagn fortsätter kunden till kassan genom att klicka på knappen "Fortsätt till kassan". Efter beställning visas en sammanfattning av de beställda varorna och tillhandahålls kunden online. Kunden kan då välja önskad leveransmetod. När kunden har bekräftat beställningen och accepterar de allmänna villkoren krävs kontantbetalning i enlighet med den angivna betalningsmetoden. Genom att klicka på knappen "Beställ" omdirigeras kunden sedan till den valda betalningsleverantörens modul. Tills kunden har klickat på denna knapp kan den när som helst ändra beställningen och de medföljande detaljerna. Efter att Kunden har lagt ordern kommer den att få en automatiskt genererad orderbekräftelse via e-post.
Avtalet ingås efter det att de allmänna villkoren har godkänts och när CANVASCAMP har fått full betalning; åtminstone CANVASCAMP har rätt att avbryta genomförandet av avtalet genom rätt och utan meddelande om fallissemang tills det får betalning. CANVASCAMP gör de beställda varorna tillgängliga för leverans eller avhämtning, beroende på kundens angivna val. Kunden kommer att informeras om att avtalet har ingåtts och hur varorna kommer att levereras eller hämtas. CANVASCAMP förbehåller sig rätten att vägra beställningar om ett eller flera av följande fall gäller: (i) uttömning av lager eller otillgänglighet av en viss produkt; (ii) leveransadress utanför det område som tillhandahålls av CANVASCAMP; (iii) force majeure, (iv) beställning gjord av en person som saknar juridisk kapacitet eller en oidentifierbar person, (v) kunden har utestående och förfallna skulder med CANVASCAMP. I så fall kommer CANVASCAMP att återbetala det belopp som den redan har fått för beställningen i fråga till det kontonummer från vilket betalningen gjordes. Avbeställning av en order av ett företag är endast möjlig med CANVASCAMP: s föregående skriftliga samtycke, i vilket fall företaget måste betala CANVASCAMP en fast ersättning som uppgår till 10 % av det överenskomna försäljningspriset för varorna, trots CANVASCAMP: s rätt till högre ersättning under förutsättning att bevis på större skada faktiskt lidits.

4. Leverans

Kunden ska ta emot leveransen av de beställda varorna vid avtalad tid och plats (vid leverans och/eller avhämtning). CANVASCAMP eller den tredje part som den utser kan leverera varorna vid den överenskomna tidpunkten och platsen till den person som presenterar sig för att acceptera varorna och som anses representera kunden, utan att CANVASCAMP behöver utföra några specifika kontroller. Kunden informeras om leveranskostnaderna innan beställningen bekräftas. Leverans sker vid den tidpunkt som anges i orderbekräftelsen. Om leverans är omöjlig av skäl som kan tillskrivas kunden, kan CANVASCAMP, efter eget gottfinnande, (i) göra ett nytt erbjudande och debitera kunden för de extra kostnader som orsakas av detta, eller (ii) säga upp avtalet i enlighet med artikel 11 i de nuvarande villkoren. CANVASCAMP kommer att informera Kunden utan dröjsmål om angivet leveransdatum inte kan uppfyllas. Avtalade leveranstider för Företag är alltid vägledande. Om en leveranstid överskrids kan Företaget inte kräva ersättning eller säga upp Avtalet och detta kan inte ge upphov till något ansvar från CANVASCAMP: s sida. Om CANVASCAMP inte respekterar den leveransperiod som överenskommits med konsumenten, kommer konsumenten att begära att CANVASCAMP levererar inom en ytterligare period som är lämplig under omständigheterna. Om CANVASCAMP underlåter att leverera varorna inom den ytterligare perioden, kan konsumenten säga upp avtalet utan kostnad och CANVASCAMP måste då omedelbart återbetala konsumenten alla belopp som betalats till CANVASCAMP enligt avtalet.

5. Äganderättsförbehåll

Levererade varor förblir CANVASCAMPs egendom tills betalning sker i sin helhet, inklusive ränta och kostnader, såvida inte CANVASCAMP beslutar att avstå från denna kvarhållande av äganderätt. Kunden bär dock den fulla risken för force majeure, förlust, förstörelse eller stöld av varorna från det ögonblick de levereras eller kunden underlåter att ta emot leveransen av dem. Äganderättsförbehållet omfattar också alla fordringar som ersätter de varor som är föremål för äganderättsförbehåll. Kunden har en skyldighet att ta hand om de varor som levereras under äganderättsförbehåll och måste hålla dem i perfekt skick på en lämplig plats i enlighet med de vanliga standarderna. Innan Kunden har fullgjort alla sina skyldigheter får Kunden inte sälja eller på annat sätt avyttra, bearbeta eller modifiera varorna eller belasta dem med någon säkerhetsrättighet. Kunden måste informera CANVASCAMP om alla bifogade varor som levereras under äganderättsförbehåll.

6. Betalning

Beställningar som görs på vår webbplats måste betalas i enlighet med den betalningsmetod som anges på vår webbplats. För att säkerställa säker Online betalning skickas transaktionsdata krypterade över internet. Betalning sker alltid på CANVASCAMPs säte och i den valuta som anges i webbshoppen.

7. Bestämmelser om avvikelse och defekter för företaget

Företaget ska kontrollera leveransens överensstämmelse och synliga fel omedelbart vid leverans i transportörens närvaro och, i förekommande fall, göra en skriftlig anteckning som förbehåller sig dess rättigheter på fraktsedeln eller följesedeln. Företaget måste också meddela CANVASCAMP om eventuella brister vid leverans eller synliga defekter genom rekommenderat brev inom högst två arbetsdagar efter leverans, noggrant och specifikt beskriva defekten, annars kommer klagomålet att anses otillåtligt. Företaget måste meddela CANVASCAMP om eventuella dolda defekter genom rekommenderat brev inom högst åtta dagar efter upptäckten av defekten och senast två månader efter leverans, noggrant och specifikt beskriva defekten, annars kommer klagomålet att anses otillåtligt. Sena klagomål kan inte tas upp till prövning. Ibruktagande, ändring, bearbetning eller bortskaffande av sålda varor förutsätter att de godtas. Kunden är ansvarig om den inte följer bruksanvisningen eller - instruktioner från CANVASCAMP och/eller dess leverantörer eller om den inte hanterar varorna korrekt. Om Företaget lämnar in ett tillåtligt och välgrundat klagomål avseende defekter i de levererade varorna, kommer CANVASCAMP: s ansvar att begränsas till att ersätta eller reparera varorna eller till återbetalning av det pris som Företaget har betalat för dessa varor, enligt CANVASCAMP: s gottfinnande, utan att CANVASCAMP är ansvarig för någon annan ersättning. Klagomål på grund av fel upphäver inte företagets betalningsskyldighet. Defekta varor kan endast returneras med CANVASCAMP: s uttryckliga skriftliga medgivande och i enlighet med CANVASCAMP: s instruktioner. Eventuell garanti från CANVASCAMP relaterad till de varor som levereras är begränsad till och sträcker sig aldrig utöver den garanti som CANVASCAMP får från sina leverantörer. Ett garantianspråk är endast giltigt efter att företaget har betalat fakturan i sin helhet.

Bestämmelser om bristande överensstämmelse för konsumenten

Konsumenten skall kontrollera att leveransen och de synliga defekterna är förenliga omedelbart vid leveransen i transportörens närvaro och skall vägra varorna eventuella avvikelser eller synliga defekter. Konsumenten måste under alla omständigheter underrätta CANVASCAMP om den bristande överensstämmelsen inom högst två månader från den dag då den upptäckte defekten. Sena klagomål kan inte tas upp till prövning. Ibruktagande, ändring, bearbetning eller bortskaffande av sålda varor förutsätter att de godtas. Kunden är ansvarig om den inte följer bruksanvisningen eller instruktioner från CANVASCAMP och/eller dess leverantörer eller om den inte hanterar varorna korrekt. Konsumenten kan kräva att CANVASCAMP reparerar eller byter ut de levererade varorna utan kostnad, utom om detta skulle vara omöjligt eller oproportionerligt och medföra orimliga kostnader för CANVASCAMP. Alla reparationer eller byten, med beaktande av de levererade varornas art och konsumentens avsedda användning, måste göras inom rimlig tid och utan allvarlig olägenhet för konsumenten. Konsumenten kan kräva en lämplig prissänkning eller uppsägning av köpeavtalet från CANVASCAMP endast i den uttömmande förteckning över fall som föreskrivs i artikel 1649quies, §5 i den belgiska civillagen såvida inte överensstämmelsefel är mindre. Defekta varor kan endast returneras med CANVASCAMP: s uttryckliga skriftliga medgivande och i enlighet med CANVASCAMP: s instruktioner. Dessa allmänna villkor påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning om försäljning av konsumentvaror. Eventuell garanti från CANVASCAMP relaterad till de varor som levereras är begränsad till och sträcker sig aldrig utöver den garanti som CANVASCAMP får från sina leverantörer. CANVASCAMP rekommenderar att klagomål rapporteras till info@canvascamp.com. Konsumenterna i EU kan också registrera klagomål via Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online på http://ec.europa.eu/odr.

8. Konsumentens ångerrätt

Konsumenten kan säga upp avtalet under en 14-dagars ångerperiod, utan att ange skäl, från och med dagen efter att konsumenten (eller en tredje part som konsumenten utsett, annan än transportören) förvärvar det fysiska innehavet av varorna. Ångerrätten gäller inte om den avser varor som tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som är klart avsedda för en viss konsument. Om konsumenten använder sig av ångerrätten måste han eller hon meddela CANVASCAMP före utgången av ångerfristen med hjälp av ångerblankettmodellen (bifogas dessa villkor tillsammans med modellinstruktionerna) eller ett annat otvetydigt uttalande. Konsumenten måste sedan returnera eller överlämna varorna (inklusive alla tillbehör, i deras ursprungliga skick och förpackning) på egen bekostnad till CANVASCAMP (eller en av dess anställda) utan dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar efter meddelandet. Konsumenten bär bördan att bevisa att ångerrätten utövas i rätt tid och på ett korrekt sätt. Konsumenten måste behandla varorna och förpackningen med försiktighet under ångerfristen. Konsumenten är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa deras art, egenskaper och funktion (referensstandarden är att konsumenten endast får hantera och inspektera varorna på ett sådant sätt som den skulle göra i en fysisk butik).

CANVASCAMP måste återbetala alla betalningar som mottagits från konsumenten, inklusive eventuella leveranskostnader, utan dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från dagen för konsumentens meddelande om ångerrätt. CANVASCAMP kan hålla inne denna återbetalning tills konsumenten har returnerat alla varor eller tills konsumenten lägger fram bevis för att alla varor har returnerats, beroende på vilket som inträffar först, såvida inte CANVASCAMP har erbjudit sig att hämta varorna själva. CANVASCAMP måste göra återbetalningen med samma betalningsmedel som konsumenten använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte konsumenten samtycker till ett annat betalningsmedel. Om Konsumenten väljer en annan leveransmetod än den billigaste typ av standardleverans som CANVASCAMP erbjuder, är CANVASCAMP inte skyldig att ersätta dessa extra kostnader till Konsumenten.

9. Ansvar

CANVASCAMP ansvarar för underlåtenhet att uppfylla sina avtalsförpliktelser endast om och i den mån denna skada orsakas av dess bedrägeri, bedrägeri, allvarliga eller avsiktliga fel eller av dess anställda eller agenter. CANVASCAMPs ansvar är alltid begränsat till beloppet för kundens beställning. Om skadan täcks av en försäkring är CANVASCAMP: s ansvar begränsat till det belopp som faktiskt betalas av dess försäkringsgivare. CANVASCAMP ansvarar aldrig för indirekta skador, inklusive, men inte begränsat till, följdskador, förlorad vinst, förlorade besparingar, administrativa kostnader eller personalkostnader, ökade omkostnader, förlust av kunder, förlust av en möjlighet, krav från tredje part eller skador på tredje part. I den mån CANVASCAMP är beroende av tredje parts samarbete, tjänster och leveranser för att uppfyllasina skyldigheter, kan CANVASCAMP inte hållas ansvarig för skador som dessa tredje parter är skyldiga till.
Kunden är ensam ansvarig för användningen av varorna. CANVASCAMP ansvarar inte för skador (direkta eller indirekta) orsakade av de levererade varorna, såvida inte tvingande lagbestämmelser finns.
Kunden accepterar uttryckligen att CANVASCAMP inte kan hållas ansvarig och att kunden inte kan kräva uppsägning av avtalet eller ersättning i händelse av (i) skada på varan orsakad av felaktig användning, felaktig lagring eller underhåll av varan, annat än som överenskommits eller föreskrivits av CANVASCAMP och/eller dess leverantörer, (ii) mindre variationer från produktspecifikationerna (inklusive begränsade skillnader i färg eller konsistens), (iii) skada på varan på grund av onormala väderförhållanden eller på grund av slitage, eller (iv) ändringar eller modifieringar av varan utan CANVASCAMP: s förhandsgodkännande.
Bestämmelserna i denna artikel påverkar inte CANVASCAMP: s ansvar för konsumentens död eller personskada i den mån ett direkt orsakssamband med CANVASCAMP: s handlingar eller underlåtenhet har bevisats.

Kunden använder Webbplatsen på eget ansvar och risk. CANVASCAMP kan alltid begränsa eller utesluta Kundens åtkomst till Webbplatsen med omedelbar verkan, utan att ange en anledning eller förvarning. CANVASCAMP garanterar inte kontinuerlig och oavbruten tillgänglighet av webbplatsen och är inte ansvarig för något fel eller otillgänglighet av webbplatsen på grund av ett tekniskt fel. CANVASCAMP är inte ansvarig för någon skada som kunden lider på grund av dess användning av webbplatsen eller ett virus som sprids via webbplatsen.

10. Force majeure

CANVASCAMP är inte ansvarigt om underlåtenheten att uppfylla alla eller delar av sina skyldigheter, tillfälligt eller på annat sätt, beror på force majeure, även om denna omständighet var förutsebar, inklusive, men inte begränsat till, krig, inbördes uppståndelse, terror, allmänna eller partiella strejker eller lockout, driftsolyckor, extrema väderförhållanden, översvämningar, brand, pandemier, infektionssjukdomar, konkurs eller underlåtenhet av leverantörer att uppfylla sina skyldigheter, uttömning av lager, el, internet, datornätverk eller telekommunikationsfel, statliga åtgärder, allmänna transportproblem, etc. I händelse av force majeure har CANVASCAMP alltid rätt, efter eget gottfinnande, med omedelbar verkan, genom rätt, utan föregående rättsligt ingripande eller föregående meddelande om betalningsförsummelse och utan betalning av någon ersättning, att avbryta leverans eller säga upp avtalet med kunden.

11. Avtalsförhållande

Alla avtal mellan CANVASCAMP och kunden utgör en del av ett enda övergripande avtalsförhållande. Om Kunden inte fullgör sina skyldigheter enligt ett specifikt avtal kan CANVASCAMP avbryta det fortsatta genomförandet av både avtalet i fråga och de andra pågående avtalen.
CANVASCAMP kan också säga upp alla avtal med kunden med omedelbar verkan, genom rätt, utan föregående meddelande om fallissemang och utan betalning av någon ersättning i dessa fall:
(i) om kunden underlåter att (i rätt tid) utföra en eller flera skyldigheter enligt ett avtal;
(ii) om kunden upphör med att göra betalningar, försätts i konkurs eller ansöker om konkurs, går in i kollektiv skuldsanering eller någon omorganisation;
(iii) om kunden likvideras, upphör med sin verksamhet eller dör;
(iv) om alla eller en del av Kundens tillgångar är bundna.
Vid uppsägning blir alla CANVASCAMP: s anspråk mot kunden omedelbart rättmätiga och kunden är skyldig CANVASCAMP en fast ersättning motsvarande 20 % av det pris som anges i avtalet, trots CANVASCAMP: s rätt till en högre ersättning under förutsättning att bevis på större skada faktiskt har lidits. Belopp som CANVASCAMP redan har fakturerat Företaget innan uppsägning ska betalas i sin helhet. Om CANVASCAMP underlåter att uppfylla en eller flera skyldigheter enligt ett avtal, eller underlåter att göra det i tid, kan konsumenten säga upp avtalet i fråga, i vilket fall CANVASCAMP är skyldig konsumenten en fast ersättning motsvarande 10 % av det pris som anges i avtalet.

12. Preskription

Eventuella anspråk som Företaget har mot CANVASCAMP kommer att föreskriva med rätt om det inte läggs fram för behörig domstol inom sex månader från den dag då Företaget fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om de fakta som anspråket grundar sig på, utan att detta är senare än tolv månader efter leverans.


13. Immateriella rättigheter

Webbplatsen, logotyper, fotografier, texter och i allmänhet all kommunikation från CANVASCAMP ("Verken") skyddas av immateriella rättigheter som innehas av CANVASCAMP, dess leverantörer eller andra förmånstagare från tredje part. Användning, kopiering eller reproduktion av Verken i någon form utan CANVASCAMPs uttryckliga och tidigare skriftliga medgivande är inte tillåtet.

14. Sekretess

Om CANVASCAMP behandlar personuppgifter kommer detta att ske i enlighet med sekretesspolicyn (https://www.canvascamp.com/en/privacy-disclaimer), en kopia av denna kan erhållas av kunden på enkel skriftlig begäran, och i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och andra tillämpliga bestämmelser.

15. Ändring av de allmänna villkoren

CANVASCAMP förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa allmänna villkor. Tillämpliga villkor är de som gällde när avtalet mellan CANVASCAMP och kunden ingicks.

16. Avskiljbarhet

Ogiltigheten eller ogenomförbarheten av en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor, eller delar av dessa bestämmelser, påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna. I tillämpliga fall bekräftar CANVASCAMP och kunden att domstolen har befogenhet att moderera den berörda bestämmelsen till det högsta tillåtna inom de relevanta lagstadgade gränserna.

17. Tillämplig lag – behörig domstol

Dessa allmänna villkor och de avtal i vilka dessa villkor skall regleras av belgisk lag, med uttrycklig uteslutning av Förenta nationernas konvention om avtal om internationell försäljning av varor av den 11 april 1980. I händelse av en tvist ska domstolarna i det rättsliga distriktet i östra Flandern (Gent-divisionen) eller domstolarna på konsumentens bosättningsort eller affärsställe ha exklusiv behörighet.

18. Om det råder någon oklarhet om tolkningen av dessa villkor, kommer den nederländska texten alltid att råda.

19 . CANVASCAMPs kontaktuppgifter

CANVASCAMP BV
Legen Heirweg 23
9890 Gavere
Organisationsnummer: 0822.182.688
E-post: info@canvascamp.com
Telefonnummer: +32 9 352 01 01 eller +32 498 529 524


Bilagor

1) Ångerblankett

Till CANVASCAMP BV, Legen Heirweg 23, 9890 Gavere, Crossroads Bank for Enterprises nr 0822.182.688, E-post: info@canvascamp.com:
– Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder vårt avtal för försäljning av följande varor/tillhandahållande av följande tjänst (*)
Beställd den*/Mottagen den
– Namn på konsument(er)
– Adress till konsument(er)
Konsumentens underskrift (endast om denna blankett överlämnas i pappersform)
– Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

2) Modellinstruktioner för ångerrätt

Ångerrätt
Du har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar utan att ange några skäl. Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från den dag då du eller en tredje part som du utser, annan än transportören, förvärvar den fysiska äganderätten till varorna. För att utöva ångerrätten måste du informera oss, CANVASCAMP BV, Legen Heirweg 23, 9890 Gavere, Crossroads Bank for Enterprises nr. 0822.182.688, E-post: info@canvascamp.com, genom ett entydigt uttalande (t.ex. skriftligt via e-post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda avtalet. Du kan, men behöver inte, använda den bifogade mallen för ångerrättblankett för detta ändamål. För att utnyttja ångerrätten räcker det att du skickar ditt meddelande om att du önskar utnyttja ångerrätten innan perioden för din ångerrätt har löpt ut. Om du frånträder avtalet kommer vi att återbetala alla betalningar som mottagits från dig fram till den tidpunkten, inklusive leveranskostnader (med undantag för eventuella extrakostnader till följd av ditt val av en annan leveransmetod än den billigaste typ av standardleverans som erbjuds av oss) utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det datum då vi har informerats om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att återbetala dig med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; i vilket fall som helst kommer du inte att debiteras för denna återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalning tills vi har mottagit varorna tillbaka från dig, eller du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först. Du måste returnera eller - överlämna varorna till oss utan onödigt dröjsmål, och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då du meddelar oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Tidsfristen är uppfylld om du returnerar varan innan 14-dagarsperioden har gått ut. Du måste bära den direkta kostnaden för att returnera varorna. Du är endast ansvarig för eventuellt minskat värde på varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

ALLMÄNNA VILLKOR

1. Tillämpningsområde

Dessa villkor innehåller de viktigaste villkor som parterna kommit överens om och utgör en integrerad del av alla offerter och erbjudanden som utfärdas av CanvasCamp BV, med säte på Legen Heirweg 23, 9890 Gavere (Belgien), som är registrerat hos Crossroads Bank for Enterprises under nummer 0822.182.688 (”CANVASCAMP”) och gäller för alla avtal som ingås mellan CANVASCAMP och dess kund (”Kunden”) och för alla CANVASCAMP: s fakturor, såvida inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen, oavsett om Kundens hemvist eller säte är i Belgien eller utomlands och oavsett om avtalet ska fullgöras i Belgien eller utomlands. Dessa villkor har företräde framför Kundens eventuella villkor, även om de föreskriver motsatsen. Vissa bestämmelser i dessa allmänna villkor gäller för kunden endast i dess egenskap av konsument, i vilket fall termen "konsument" används. Andra bestämmelser gäller för kunden som ett företag enligt definitionen i artikel I.1, 1 i den belgiska lagen om ekonomisk lagstiftning, i vilket fall begreppet ”Företag” används. Om både en konsument och ett företag avses används termen kund. Om inte annat bevisas, anses Kunden ha noterat och accepterat dessa villkor enbart genom faktumet i sin beställning. Om CANVASCAMP inte tillämpar en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor kan detta inte på något sätt betraktas som ett undantag från dessa allmänna villkor.

2. Erbjudanden och priser

Alla förslag, broschyrer, kataloger, informationsblad och tekniska datablad är endast avsedda för informationsändamål. Om inte annat skriftligen överenskommits gäller erbjudanden eller offerter i 14 dagar. Om inte annat anges, inkluderar priser till företag leverans-, transport- och försäkringskostnader, moms, import- och exporttullar, andra skatter och avgifter. Det pris som anges för Konsumenterna är det totala pris som Konsumenten ska betala, inklusive moms, alla andra skatter och kostnaden för alla tjänster som Konsumenten dessutom måste betala. CANVASCAMP förbehåller sig rätten att höja sina priser, med förbehåll för enkelt meddelande, om det sker en ökning av vissa kostnader som inte helt är inom dess kontroll och påverkar det överenskomna priset, såsom i kostnaderna för basprodukter, råvaror eller andra material, löner, frakt eller andra kostnader för tredje part, ökningar av punktskatter och andra skatter på varor som ska levereras, fluktuationer i valutakurser etc., även om detta inträffar till följd av förutsebara omständigheter. Om inte Konsumenten invänder inom fem arbetsdagar efter ett sådant meddelande, anses denne acceptera denna prisändring.

3. Ingående av avtal och uppsägning

Avtalet ingås efter det att CANVASCAMP skriftligen har bekräftat ordern. Utförandeorten för avtalet är CANVASCAMP: s säte. Avbeställning av en order av ett företag är endast möjlig med CANVASCAMP: s föregående skriftliga samtycke, i vilket fall företaget måste betala CANVASCAMP en fast ersättning som uppgår till 10% av det överenskomna försäljningspriset för varorna, trots CANVASCAMP: s rätt till högre ersättning under förutsättning att bevis på större skada faktiskt lidits.

4. Leverans

Avtalade leveranstider för Företag är alltid vägledande. Om en leveranstid överskrids kan Företaget inte kräva ersättning eller säga upp Avtalet och detta kan inte ge upphov till något ansvar från CANVASCAMP: s sida. Om CANVASCAMP inte respekterar den leveransperiod som överenskommits med konsumenten, kommer konsumenten att begära att CANVASCAMP levererar inom en ytterligare period som är lämplig under omständigheterna. Om CANVASCAMP underlåter att leverera varorna inom den ytterligare perioden, kan konsumenten säga upp avtalet utan kostnad och CANVASCAMP måste då omedelbart återbetala konsumenten alla belopp som betalats till CANVASCAMP enligt avtalet. Om inget annat skriftligen överenskommits kommer varor att levereras Ex Works (Incoterms 2020) på Företagets bekostnad och risk. CANVASCAMP förbehåller sig rätten att bestämma metod för transport, leverans och förpackning. Om CANVASCAMP skickar varorna till konsumenten övergår risken för förlust eller skada på varorna till konsumenten så snart denne eller en annan av denne utsedd tredje part, annan än transportören, får varorna i fysisk besittning. CANVASCAMP förbehåller sig rätten att leverera beställningen i delar, i vilket fall den kan fakturera varje del separat.

5. Äganderättsförbehåll

Levererade varor förblir CANVASCAMPs egendom tills betalning sker i sin helhet, inklusive ränta och kostnader, såvida inte CANVASCAMP beslutar att avstå från denna kvarhållande av äganderätt. Kunden bär dock den fulla risken för force majeure, förlust, förstörelse eller stöld av varorna från det ögonblick de levereras eller kunden underlåter att ta emot leveransen av dem. Äganderättsförbehållet omfattar också alla fordringar som ersätter de varor som är föremål för äganderättsförbehåll. Kunden har en skyldighet att ta hand om de varor som levereras under äganderättsförbehåll och måste hålla dem i perfekt skick på en lämplig plats i enlighet med de vanliga standarderna. Innan Kunden har fullgjort alla sina skyldigheter får Kunden inte sälja eller på annat sätt avyttra, bearbeta eller modifiera varorna eller belasta dem med någon säkerhetsrättighet. Kunden måste informera CANVASCAMP om alla bifogade varor som levereras under äganderättsförbehåll.

6. Betalning

Om inte annat uttryckligen anges ska fakturorna betalas kontant på CANVASCAMP: s säte, i euro, netto och utan rabatt. Betalning med check accepteras inte. Alla kostnader för insamling och protest, oavsett om det gäller accepterade eller ej accepterade växlar, eller bank- och rabattkostnader, betalas av Företaget. Fakturor anses accepterade om de inte bestrids genom rekommenderat brev inom åtta dagar efter det att de skickats. Om Företaget bestrider en faktura upphäver detta inte dess betalningsskyldighet. Ränta på 12 % per år för ett företag och till den lagstadgade räntesatsen för en konsument betalas genom rätt, utan föregående rättsligt ingripande och utan föregående meddelande om utebliven betalning om någon faktura inte har betalats vid förfallodagen. Om en förfallen faktura förblir helt eller delvis obetald vid förfallodagen utan berättigad anledning, betalas en fast ersättning motsvarande 10 % av det utestående beloppet, med förbehåll för minst 75,00 € och högst 750,00 €, med rätt, utan föregående rättsligt ingripande och utan föregående meddelande om utebliven betalning, även om anståndsperioder beviljas och trots CANVASCAMP: s rätt till högre ersättning under förutsättning att bevis på större skada faktiskt lidits. Vid utebliven eller försenad betalning på förfallodagen kommer konsumenten att vara formellt att fortsätta med betalning av fakturan inom 14 dagar. Om Konsumenten inte har betalat fakturan efter utgången av denna period, finns det en försumlighet ränta i enlighet med artikel XIX.4, punkt 1, 1° av Code of Ekonomisk lag ska betalas. Dessutom ska en engångsersättning på (i) 20 euro om det utestående beloppet är mindre än eller lika med 150 euro; (ii) 30 euro plus 10 % av det belopp som ska betalas på mellan 150,01 euro och 500 euro om det utestående beloppet är mellan 150,01 euro och 500 euro är eller (iii) 65 euro plus 5 % av det belopp som ska betalas för tranchen över 500 euro med ett maximum på 2 000 euro om det förfallna beloppet är över 500 euro Euro. Om Kunden misslyckas med att betala en faktura, (i) kommer alla andra obetalda fakturor att bli helt och omedelbart att betalas genom rätt och utan föregående meddelande om utebliven betalning, oavsett om dessa fakturor redan är förfallna eller inte, och (ii) CANVASCAMP kan, utan föregående meddelande om utebliven betalning och utan att vara ansvarig för ersättning, avbryta Kundens övriga beställningar tills fakturan har betalats i sin helhet. Oavsett de överenskomna betalningsvillkoren och så snart CANVASCAMP förlorar allt förtroende för kundens kreditvärdighet förbehåller sig CANVASCAMP rätten att, även om varorna redan helt eller delvis har skickats, avbryta vissa eller alla ytterligare prestationer och kräva lämpliga garantier från kunden. Om Kunden vägrar att lämna garantier förbehåller sig CANVASCAMP rätten, utan att Kunden har rätt till någon ersättning, att säga upp hela eller delar av avtalet genom rätt, utan att det påverkar CANVASCAMP: s rätt till ersättning för den skada som den har lidit, vilken beräknas till en fast sats på 20 % av försäljningspriset för de varor som ska faktureras, men trots CANVASCAMP: s rätt till högre ersättning under förutsättning att bevis på större skada faktiskt har lidits. Kvittning av Enterprise är uttryckligen utesluten.

7. Bestämmelser om avvikelse och defekter för företaget

Företaget ska kontrollera leveransens överensstämmelse och synliga fel omedelbart vid leverans i transportörens närvaro och, i förekommande fall, göra en skriftlig anteckning som förbehåller sig dess rättigheter på fraktsedeln eller följesedeln. Företaget måste också meddela CANVASCAMP om eventuella brister vid leverans eller synliga defekter genom rekommenderat brev inom högst två arbetsdagar efter leverans, noggrant och specifikt beskriva defekten, annars kommer klagomålet att anses otillåtligt. Företaget måste meddela CANVASCAMP om eventuella dolda defekter genom rekommenderat brev inom högst åtta dagar efter upptäckten av defekten och senast två månader efter leverans, noggrant och specifikt beskriva defekten, annars kommer klagomålet att anses otillåtligt. - Sena klagomål kan inte tas upp till prövning. Ibruktagande, ändring, bearbetning eller bortskaffande av sålda varor förutsätter att de godtas. Kunden är ansvarig om den inte följer bruksanvisningen eller instruktioner från CANVASCAMP och/eller dess leverantörer eller om den inte hanterar varorna korrekt. Om Företaget lämnar in ett tillåtligt och välgrundat klagomål avseende defekter i de levererade varorna, kommer CANVASCAMP: s ansvar att begränsas till att ersätta eller reparera varorna eller till återbetalning av det pris som Företaget har betalat för dessa varor, enligt CANVASCAMP: s gottfinnande, utan att CANVASCAMP är ansvarig för någon annan ersättning. Klagomål på grund av fel upphäver inte företagets betalningsskyldighet. Defekta varor kan endast returneras med CANVASCAMP: s uttryckliga skriftliga medgivande och i enlighet med CANVASCAMP: s instruktioner. Eventuell garanti från CANVASCAMP relaterad till de varor som levereras är begränsad till och sträcker sig aldrig utöver den garanti som CANVASCAMP får från sina leverantörer. Ett garantianspråk är endast giltigt efter att företaget har betalat fakturan i sin helhet.

Bestämmelser om bristande överensstämmelse för konsumenten
Konsumenten skall kontrollera att leveransen och de synliga defekterna är förenliga omedelbart vid leveransen i transportörens närvaro och skall vägra varorna eventuella avvikelser eller synliga defekter. Konsumenten måste under alla omständigheter underrätta CANVASCAMP om den bristande överensstämmelsen inom högst två månader från den dag då den upptäckte defekten. Sena klagomål kan inte tas upp till prövning. Kunden är ansvarig om den inte följer bruksanvisningen eller instruktioner från CANVASCAMP och/eller dess leverantörer eller om den inte hanterar varorna korrekt. Konsumenten kan kräva att CANVASCAMP reparerar eller ersätter de levererade varorna utan kostnad, utom om detta skulle vara omöjligt eller oproportionerligt och medföra orimliga kostnader för CANVASCAMP. Alla reparationer eller byten, med beaktande av de levererade varornas art och konsumentens avsedda användning, måste göras inom rimlig tid och utan allvarlig olägenhet för konsumenten. Konsumenten kan kräva en lämplig prissänkning eller uppsägning av köpeavtalet från CANVASCAMP endast i den uttömmande förteckning över fall som föreskrivs i artikel 1649 quinquies, §5 i den belgiska civillagen såvida inte överensstämmelsefel är mindre. Defekta varor kan endast returneras med CANVASCAMP: s uttryckliga skriftliga medgivande och i enlighet med CANVASCAMP: s instruktioner. Dessa allmänna villkor påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning om försäljning av konsumentvaror. Eventuell garanti från CANVASCAMP relaterad till de varor som levereras är begränsad till och sträcker sig aldrig utöver den garanti som CANVASCAMP får från sina leverantörer.

8. Ansvar

CANVASCAMP ansvarar för underlåtenhet att uppfylla sina avtalsförpliktelser endast om och i den mån denna skada orsakas av dess bedrägeri, allvarliga eller avsiktliga fel eller av dess anställda eller agenter. CANVASCAMPs ansvar är alltid begränsat till det fakturerade beloppet. Om skadan täcks av en försäkring är CANVASCAMP: s ansvar begränsat till det belopp som faktiskt betalas av dess försäkringsgivare. CANVASCAMP ansvarar aldrig för indirekta skador, inklusive, men inte begränsat till, följdskador, förlorad vinst, förlorade besparingar, administrativa kostnader eller personalkostnader, ökade omkostnader, förlust av kunder, förlust av en möjlighet, krav från tredje part eller skador för tredje part. I den mån CANVASCAMP är beroende av tredje parts samarbete, tjänster och leveranser för att uppfyllasina skyldigheter, kan CANVASCAMP inte hållas ansvarig för skador som dessa tredje parter är skyldiga till. Kunden är ensam ansvarig för användningen av varorna. CANVASCAMP ansvarar inte för skador (direkta eller indirekta) orsakade av de levererade varorna, såvida inte tvingande lagbestämmelser finns. Kunden accepterar uttryckligen att CANVASCAMP inte kan hållas ansvarig och att kunden inte kan kräva uppsägning av avtalet eller ersättning i händelse av (i) skada på varan orsakad av felaktig användning, felaktig lagring eller underhåll av varan, annat än som överenskommits eller föreskrivits av CANVASCAMP och/eller dess leverantörer, (ii) mindre variationer från produktspecifikationerna (inklusive begränsade skillnader i färg eller konsistens), (iii) skada på varan på grund av onormala väderförhållanden eller på grund av slitage, eller (iv) ändringar eller modifieringar av varan utan CANVASCAMP: s förhandsgodkännande. Bestämmelserna i denna artikel påverkar inte CANVASCAMP: s ansvar för konsumentens död eller personskada i den mån ett direkt orsakssamband med CANVASCAMP: s handlingar eller underlåtenhet har bevisats.

9. Force majeure

CANVASCAMP är inte ansvarigt om underlåtenheten att uppfylla alla eller delar av sina skyldigheter, tillfälligt eller på annat sätt, beror på force majeure, även om denna omständighet var förutsebar, inklusive, men inte begränsat till, krig, inbördes uppståndelse, terror, allmänna eller partiella strejker eller lockout, driftsolyckor, extrema väderförhållanden, översvämningar, brand, pandemier, infektionssjukdomar, konkurs eller underlåtenhet av leverantörer att uppfylla sina skyldigheter, uttömning av lager, el, internet, datornätverk eller telekommunikationsfel, statliga åtgärder, allmänna transportproblem, etc. I händelse av force majeure har CANVASCAMP alltid rätt, efter eget gottfinnande, med omedelbar verkan, genom rätt, utan föregående rättsligt ingripande eller föregående meddelande om betalningsförsummelse och utan betalning av någon ersättning, att avbryta leverans eller säga upp avtalet med kunden.

10. Preskription

Eventuella anspråk som Företaget har mot CANVASCAMP kommer att föreskriva med rätt om det inte läggs fram för behörig domstol inom sex månader från den dag då Företaget fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om de fakta som anspråket grundar sig på, utan att detta är senare än tolv månader efter leverans.

11. Uppsägning

Alla avtal mellan CANVASCAMP och kunden utgör en del av ett enda övergripande avtalsförhållande. Om Kunden inte fullgör sina skyldigheter enligt ett specifikt avtal kan CANVASCAMP avbryta det fortsatta genomförandet av både avtalet i fråga och de andra pågående avtalen. CANVASCAMP kan också säga upp alla avtal med kunden med omedelbar verkan, genom rätt, utan föregående meddelande om fallissemang och utan betalning av någon ersättning i dessa fall:
(i) om kunden underlåter att (i rätt tid) utföra en eller flera skyldigheter enligt ett
avtal;
(ii) om kunden upphör med att göra betalningar, försätts i konkurs eller ansöker
om konkurs, går in i kollektiv skuldsanering eller någon omorganisation;
(iii) om kunden likvideras, upphör med sin verksamhet eller dör;
(iv) om alla eller en del av Kundens tillgångar är bundna.
Vid uppsägning blir alla CANVASCAMP: s anspråk mot kunden omedelbart rättmätiga och kunden är skyldig CANVASCAMP en fast ersättning motsvarande 20 % av det pris som anges i avtalet, trots CANVASCAMP: s rätt till en högre ersättning under förutsättning att bevis på större skada faktiskt har lidits. Belopp som CANVASCAMP redan har fakturerat Företaget innan uppsägning ska betalas i sin helhet. Om CANVASCAMP underlåter att uppfylla en eller flera skyldigheter enligt ett avtal, eller underlåter att göra det i tid, kan konsumenten säga upp avtalet i fråga, i vilket fall CANVASCAMP är skyldig konsumenten en fast ersättning motsvarande 10 % av det pris som anges i avtalet.

Gällande lag och behörig domstol

Dessa allmänna villkor och de avtal i vilka dessa villkor skall regleras av belgisk lag, med
uttrycklig uteslutning av Förenta nationernas konvention om avtal om internationell
försäljning av varor av den 11 april 1980. I händelse av en tvist ska domstolarna i det
rättsliga distriktet i östra Flandern (Gent-divisionen) eller domstolarna på konsumentens
bosättningsort eller affärsställe ha exklusiv behörighet.

13. Avskiljbarhet

Ogiltigheten eller genomförbarheten av en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor, eller delar av dessa bestämmelser, påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna. I tillämpliga fall bekräftar CANVASCAMP och kunden att domstolen har befogenhet att moderera den berörda bestämmelsen till det högsta tillåtna inom de relevanta lagstadgade gränserna.

14. Personuppgifter

Om CANVASCAMP behandlar personuppgifter kommer detta att ske i enlighet med sekretesspolicyn (https://www.canvascamp.com/en/privacy-disclaimer), en kopia av denna kan erhållas av kunden på enkel skriftlig begäran, och i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och andra tillämpliga bestämmelser.

15. Ändringar

CANVASCAMP förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa allmänna villkor. I sådana fall kan den aktuella versionen av dessa allmänna villkor alltid konsulteras på CANVASCAMPs webbplats och konsumenten kommer att informeras om detta. Om ingen protest görs och motsatsen bevisas, kommer Kunden att anses acceptera de ändrade allmänna villkoren.

16 . CANVASCAMPs kontaktuppgifter

CANVASCAMP BV
Legen Heirweg 23
9890 Gavere
Organisationsnummer: 0822.182.688
E-post: info@canvascamp.com
Telefonnummer: +32 9 352 01 01 eller +32 498 529 524

17. Om det råder någon oklarhet om tolkningen av dessa villkor, kommer den
nederländska texten alltid att råda.