Όροι και Προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Σκοπός Χρήσης

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης, αποτελούν τους όρους που συμφωνούνται μεταξύ των μερών και ισχύουν σε όλες τις προσφορές και συμβόλαια πώλησης αγαθών, μέσα από την γκάμα προϊόντων της CanvasCamp BV, με την καταχωρημένη διεύθυνση στην οδό Legen Heirweg 23, 9890 Gavere, Belgium, καταχωρημένη στην Crossroads Bank για Επιχειρήσεις με τον μοναδικό αριθμό 0822.182.688 (‘CANVASCAMP’), απευθυνόμενοι και συναπτόμενοι με τον πελάτη (‘ΠΕΛΑΤΗΣ’), διαμέσου του ιστότοπου https://www.canvascamp.com/ (‘Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ’), εκτός αν συμφωνηθεί με άλλον τρόπο γραπτώς, ανεξάρτητα εάν η έδρα κατοικίας ή εργασίας του Πελάτη είναι εντός ή εκτός Βελγίου και ανεξάρτητα εάν η συμφωνία διεκπεραιωθεί εντός ή εκτός Βελγίου. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης, τίθενται σε προτεραιότητα έναντι οποιονδήποτε όρων και προϋποθέσεων του Πελάτη, ακόμα και αν αυτοί συνομολογούν το αντίθετο. Ορισμένες διατάξεις εξ’ αυτών των όρων και προϋποθέσεων χρήσης, που αναφέρονται ισχύουν για τους Πελάτες μόνο ως προς την ιδιότητα του καταναλωτή, στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί ο όρος «Καταναλωτής». Άλλες διατάξεις θα αναφέρονται στον Πελάτη ως εταιρεία/επιχείρηση όπως διευκρινίζονται στο άρθρο I.1, 1. Όρος στο Βέλγικο Οικονομικό Δίκαιο, κατά το οποίο χρησιμοποιείται ο όρος «Επιχείρηση». Εάν εννοούνται και ο Καταναλωτής και η Επιχείρηση ως όροι, τότε θα χρησιμοποιείται ο όρος Πελάτης. Εκτός εάν αποδειχθεί το αντίθετο, ο Πελάτης θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση και έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης κατά αποκλειστικότητα και μόνο της παραγγελίας του. Ο Πελάτης επιβεβαιώνει πως είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών ή και μεγαλύτερος, κατά την στιγμή της παραγγελίας. Εάν η CANVASCAMP αδυνατεί να εφαρμόσει έναν ή περισσότερους όρους από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται της παραίτησής της από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.


2. Προσφορές και Τιμές

Το σύνολο των προτάσεων, φυλλαδίων, καταλόγων, πληροφοριακά και τεχνικά φυλλάδια, διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Εκτός έαν έχει συμφωνηθεί αλλιώς σε έγγραφη μορφή, οι προσφορές ισχύουν για 14 ημέρες. Εκτός εάν έχει οριστεί διαφορετικά, οι τιμές προς Επιχειρήσεις δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης, ασφάλιστρα, ΦΠΑ, φόρους εισαγωγών/εξαγωγών και εκτελωνισμού, λοιπές και άλλες χρεώσεις. Οι τιμές προς τους Πελάτες Λιανικής, είναι οι τιμές που περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ, φόρους και όλα τα έξοδα τα οποία υποχρεούται να εξοφλήσει ο Πελάτης. Η CANVASCAMP μπορεί να αυξήσει τις τιμές της ανά πάσα στιγμή, με μία απλή ενημέρωση, εάν υπάρξουν αυξήσεις σε κόστη που δεν άπτονται της άμεσης ευθύνης της, όπως κόστη στα βασικά προϊόντα, πρώτες και άλλες ύλες, ημερομίσθια, ναύλα, κόστη τρίτων, αυξήσεις σε ειδικούς φόρους, λοιπές διακυμάνσεις στις ισοτιμίες νομισμάτων κοκ, ακόμα και αν είναι αποτέλεσμα προβλέψιμων συνθηκών. Οι αναφερόμενες τιμές ενδέχεται να έχουν τυπογραφικά και άλλα λάθη. Εάν εντός πέντε εργάσιμων ημερών δεν αντιταχθεί ο πελάτης σε αυτές τις αλλαγές, τότε αυτές θεωρούνται ως αποδεκτές από τον Πελάτη. 


3. Συμφωνητικό

Μία παραγγελία μπορεί να τοποθετηθεί μέσω της Ιστοσελίδας μας, ακολουθώντας τα βήματα που δείχνει η Ιστοσελίδα. Ο Πελάτης, μπορεί να διαλέξει μεμονωμένα προϊόντα και να τα προσθέσει σε ένα ηλεκτρονικό καλάθι αγορών πατώντας το κουμπί με την επιλογή «Προσθήκη στο Καλάθι». Από αυτό το καλάθι αγορών, ο Πελάτης προχωρά στην ολοκλήρωση της αγοράς του πατώντας το κουμπί με την επιλογή «Προχωρήστε στην Αγορά». Μετά την παραγγελία, εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα στον Πελάτη, το σύνολο των προϊόντων που παραγγέλνει. Ο Πελάτης μετά, μπορεί να επιλέξει τον επιθυμητό τρόπο αποστολής. Αφού ο Πελάτης επιβεβαιώσει την παραγγελία και αποδεχθεί τους όρους και προϋποθέσεις, απαιτείται η εξόφληση της παραγγελίας διαμέσου ενός από τους προτεινόμενους τρόπους πληρωμής. Με την επιλογή του κουμπιού «Ολοκλήρωση της Παραγγελίας», ο Πελάτης ανακατευθύνεται στην πλατφόρμα του παρόχου για την συναλλαγή την οποία επέλεξε πρότερα μέσω της επιλογής τρόπου πληρωμής. Μέχρι ο Πελάτης να επιλέξει αυτό το κουμπί, μπορεί να τροποποιήσει την παραγγελία του και τα άλλα στοιχεία του οποιαδήποτε στιγμή. Αφού ο Πελάτης τοποθετήσει την παραγγελία του, θα λάβει ένα αυτοματοποιημένο email με την επιβεβαίωση της παραγγελίας του. Το Συμφωνητικό αρχίζει να ισχύει μετά την αποδοχή των γενικών όρων και των προϋποθέσεων χρήσης και όταν η CANVASCAMP λάβει ολόκληρη την πληρωμή. Η CANVASCAMP δικαιούται -τουλάχιστον να αναστείλει την εκτέλεση της παραγγελίας δικαιωματικά και δίχως ενημέρωση αθέτησης, μέχρις ότου λάβει ολόκληρη την πληρωμή για την παραγγελία. Η CANVASCAMP ετοιμάζει και διαθέτει τα παραγγελθέντα αγαθά είτε προς αποστολή είτε προς παραλαβή του Πελάτη, ανάλογα με την επιλογή που κάνει ο τελευταίος. Ο Πελάτης θα ενημερωθεί μόλις γίνει αποδεκτό το Συμφωνητικό και για τον τρόπο παραλαβής των αγορασμένων αγαθών του. Η CANVASCAMP διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί παραγγελίες εάν ισχύσει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία: (i) εξάντληση του αποθέματος ή μη διαθεσιμότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος, (ii) η διεύθυνση παράδοσης βρίσκεται εκτός εμβέλειας παράδοσης της CANVASCAMP, (iii) ανωτέρα βία, (iv) η τοποθέτηση της παραγγελίας πραγματοποιήθηκε από άτομο με αδυναμία δικαιοπρακτικής ικανότητας ή μη ταυτοποιήσιμο, (v) το άτομο έχει ανεξόφλητες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την CANVASCAMP. Σε τέτοια περίπτωση η CANVASCAMP θα επιστρέψει το ποσό που έλαβε για την νέα παραγγελία στον αριθμό λογαριασμού από τον οποίο έγινε η πληρωμή. Η ακύρωση μίας παραγγελίας που έγινε από Επιχείρηση, είναι δυνατή εάν προηγηθεί έγγραφη αποδοχή από την CANVASCAMP. Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση πρέπει να πληρώσει στην CANVASCAMP μία συγκεκριμένη αποζημίωση ύψους 10% της συμφωνημένης τιμής πώλησης των προϊόντων, ανεξαρτήτως του δικαιώματος που διατηρεί η CANVASCAMP για υψηλότερη αποζημίωση, εφόσον αποδειχθεί μεγαλύτερη ζημία.


4. Παράδοση

Ο Πελάτης πρέπει να αποδεχθεί την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων όπως αυτή ορίστηκε σε ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία (παράδοση ή/και παραλαβή). Η CANVASCAMP ή οι τρίτοι που ορίζονται υπεύθυνοι της παράδοσης, μπορούν να παραδόσουν τα προϊόντα κατά την συμφωνημένη ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία, στο άτομο που παρουσιάζεται ως ο Πελάτης ο ίδιος και αποδέχεται την παραλαβή των προϊόντων ή του ατόμου που αντιπροσωπεύει τον Πελάτη, δίχως η CANVASCAMP να χρειάζεται να προβεί σε κάποιον συγκεκριμένο έλεγχο επ’ αυτού. Ο Πελάτης θα ενημερωθεί για τα έξοδα αποστολής πριν ολοκληρώσει και επιβεβαιώσει την παραγγελία του. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί κατά την κατά την χρονική στιγμή που θα αναφέρεται στην επιβεβαίωση την παραγγελίας. Εάν η παράδοση είναι ανέφικτη και αυτό αποδίδεται στον Πελάτη, η CANVASCAMP, μπορεί στην διακριτική της ευχέρεια να: (i) προβεί σε νέα προσφορά και να χρεώσει τον Πελάτη με τα συμπληρωματικά έξοδα αποστολής όπως αυτά προκύψουν λόγω της κατάστασης ή (ii) τερματίσει το Συμφωνητικό σύμφωνα με το Άρθρο 11 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η CANVASCAMP θα ενημερώσει άμεσα τον Πελάτη, εάν η προκαθορισμένη ημερομηνία παράδοσης δεν είναι εφικτή. Οι ημερομηνίες παράδοσης για τις Επιχειρήσεις είναι πάντοτε ενδεικτικές. Στην περίπτωση που παρέλθει η καθορισμένη χρονική περίοδος παράδοσης, η Επιχείρηση δεν δύναται να διεκδικήσει αποζημίωση ή να τερματίσει το Συμφωνητικό και δεν μπορεί να υπάρξει ευθύνη εκ μέρους της CANVASCAMP. Στην περίπτωση που η CANVASCAMP δεν δύναται να τηρήσει την χρονική περίοδο παράδοσης που έχει συμφωνηθεί με τον Καταναλωτή, ο Καταναλωτής θα ζητήσει από την CANVASCAMP να πραγματοποιήσει την παράδοση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, δεδομένων των συνθηκών. Στην περίπτωση που η CANVASCAMP δεν καταφέρει να παραδώσει τα αγαθά εντός του εκ νέου συμφωνημένου χρονικού ορίου, ο Καταναλωτής δύναται να τερματίσει το Συμφωνητικό χωρίς καμία επιβάρυνση και η CANVASCAMP πρέπει άμεσα να προβεί στην επιστροφή των ποσών που σχετίζονται με το συγκεκριμένο Συμφωνητικό και έχουν καταβληθεί προς την CANVASCAMP.


5. Διατήρηση του τίτλου κυριότητας

Η CANVASCAMP διατηρεί την κυριότητα στα προϊόντα που παραδόθηκαν, μέχρις ότου εξοφληθεί στο ακέραιο το ποσό αγοράς και κάθε επιτόκιο ή άλλα κόστη που προκύπτουν, εκτός εάν η CANVASCAMP αποφασίσει να παραιτηθεί από αυτήν την διατήρηση του τίτλου κυριότητας. Εντούτοις, ο Πελάτης αναλαμβάνει την απόλυτη ευθύνη για ανωτέρα βία, απώλεια, καταστροφή ή κλοπή των αγαθών από την στιγμή που του παραδοθούν ή εάν ο Πελάτης δεν μπορέσει να τα παραλάβει. Η διατήρηση του τίτλου κυριότητας επεκτείνεται επίσης σε όλες τις αξιώσεις οι οποίες αντικαθιστούν τα αγαθά που υπόκεινται στην διατήρηση του τίτλου κυριότητας. Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να προσέχει τα αγαθά που του έχουν παραδοθεί και παραμένουν υπό την διατήρηση του τίτλου κυριότητας και πρέπει να παραμένουν σε άριστη κατάσταση σε κατάλληλη τοποθεσία και σε συμφωνία με τα συνήθη πρότυπα. Μέχρις ότου ο Πελάτης ολοκληρώσει όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις του, ο Πελάτης δεν δύναται να πωλήσει ή να διαθέσει κατά άλλον τρόπο, να προβεί σε τροποποιήσεις των προϊόντων ή να τα επιβαρύνει με λοιπά δικαιώματα ασφαλείας.


6. Πληρωμές

Οι παραγγελίες που τοποθετούνται στην Ιστοσελίδα μας, πρέπει να εξοφληθούν σύμφωνα με έναν από τους ενδεδειγμένους τρόπους που δίνονται στην Ιστοσελίδα μας. Για την διασφάλιση της διαδικτυακής συναλλαγής εξόφλησης ποσού παραγγελίας, τα δεδομένα των συναλλαγών αποστέλλονται κρυπτογραφημένα διαμέσου του διαδικτύου. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται πάντοτε στα κατά τόπους αδειοδοτημένα γραφεία της CANVASCAMP και στο νόμισμα που καθορίζεται σε κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα.


7. Διατάξεις για τη μη-συμμόρφωση και ελαττώματα -για την Επιχείρηση

Η Επιχείρηση πρέπει να ελέγξει την αρτιότητα της παράδοσης αλλά και τα πιθανά προβλήματα, κατευθείαν κατά την ώρα της παραλαβής και κατά την παρουσία του μεταφορέα. Εάν είναι εφικτό, κρατήστε σημείωση των δεδομένων είτε επάνω στο δελτίο αποστολής ή στο αποδεικτικό παραλαβής, ώστε να διατηρήσετε το δικαίωμά σας. Η Επιχείρηση πρέπει επίσης εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή, να στείλει έγγραφη επιστολή προς την CANVASCAMP, αναφέροντας ό,τι λανθασμένο προέκυψε κατά την παραλαβή, με σαφή και λεπτομερή περιγραφή αυτού. Εάν δεν προβεί η Επιχείρηση σε αυτήν την διαδικασία, τα όποια παράπονά της θα θεωρηθούν ως απαράδεκτα. Η Επιχείρηση πρέπει να ενημερώσει την CANVASCAMP για κάθε μη ορατό εκ πρώτης ελάττωμα στα αγαθά, μόνο μέσω έγγραφης επιστολής και κατά το διάστημα των οκτώ (8) ημερών από την ανακάλυψη αυτού και όχι περισσότερο από δύο (2) μήνες από την παραλαβή των αγαθών. Πρέπει να γίνει σαφής και λεπτομερής περιγραφή του ελαττώματος. Εάν δεν προβεί η Επιχείρηση σε αυτήν την διαδικασία, τα όποια παράπονά της θα θεωρηθούν ως απαράδεκτα (μη αποδεκτά). Καθυστερημένα παράπονα θεωρούνται απαράδεκτα (μη αποδεκτά). Η χρήση, τροποποίηση, επεξεργασία ή απόρριψη των πωληθέντων αγαθών, σημαίνει την αποδοχή τους. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος στην περίπτωση που δεν καταφέρει να ακολουθήσει το εγχειρίδιο χρήσης ή τις οδηγίες τοποθέτησης της CANVASCAMP ή/και των προμηθευτών της ή εάν δεν καταφέρει να διαχειριστεί άρτια τα αγαθά. Εάν η Επιχείρηση κάνει ένα αποδεκτό και βάσιμο παράπονο σχετιζόμενο με ελαττώματα στα παρεχόμενα αγαθά, η CANVASCAMP θα αναλάβει να αντικαταστήσει ή να επιδιορθώσει ή να επιστρέψει την αξία των αγαθών την οποία πλήρωσε η Επιχείρηση, πάντα με τη διακριτική ευχέρεια της CANVASCAMP, δίχως να υποχρεούται η CANVASCAMP σε άλλη αποζημίωση. Παράπονα σχετιζόμενα με ελαττώματα δεν αναιρούν την υποχρέωση της Επιχείρησης στην πληρωμή. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων δύναται να πραγματοποιηθούν μόνον έπειτα από την γραπτή συναίνεση της CANVASCAMP και σε συμφωνία με τις οδηγίες της CANVASCAMP. Η εγγύηση που δίνεται από την CANVASCAMP και σχετίζεται με τα προϊόντα που παραδίδει, αναφέρεται αποκλειστικά και δεν επεκτείνεται από αυτήν την εγγύηση που λαμβάνει η ίδια από τους προμηθευτές της. Η εγγύηση ισχύει μόνον εφόσον έχει εξοφληθεί το τιμολόγιο στο ακέραιο. Διατάξεις σχετικά με την έλλειψη συμμόρφωσης -για τον Πελάτη Ο Πελάτης πρέπει να ελέγξει άμεσα κατά την παραλαβή, την αρτιότητα των αγαθών καθώς και τα τυχόν εμφανή ελαττώματα ήδη κατά την παρουσία του μεταφορέα. Πρέπει να αρνηθεί την παραλαβή των αγαθών που δεν είναι άρτια ή έχουν εμφανή ελαττώματα. Σε κάθε περίπτωση, ο Καταναλωτής πρέπει να ενημερώσει την CANVASCAMP για την μη αρτιότητα, μέσα σε δύο (2) μήνες από την ανακάλυψη του ελαττώματος. Καθυστερημένα παράπονα θεωρούνται απαράδεκτα (μη αποδεκτά). Η χρήση, τροποποίηση, επεξεργασία ή απόρριψη των πωληθέντων αγαθών, σημαίνει την αποδοχή τους. Ο Καταναλωτής είναι υπεύθυνος στην περίπτωση που δεν καταφέρει να ακολουθήσει το εγχειρίδιο χρήσης ή τις οδηγίες τοποθέτησης της CANVASCAMP ή/και των προμηθευτών της ή εάν δεν καταφέρει να διαχειριστεί άρτια τα αγαθά. Ο Καταναλωτής δύναται να ζητήσει από την CANVASCAMP να επισκευάσει ή αντικαταστήσει τα παραδοθέντα αγαθά χωρίς χρέωση, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατον ή περιλαμβάνει αδικαιολόγητα υψηλά κόστη για την CANVASCAMP. Οποιεσδήποτε επισκευές ή αντικαταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψιν τους την φύση των παραδοθέντων αγαθών αλλά και την χρήση που θέλει να κάνει ο Καταναλωτής, πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, δίχως να φέρνουν μεγάλη αναστάτωση στον Καταναλωτή. Ο Καταναλωτής δύναται να απαιτήσει μία λογική μείωση της τιμής πώλησης ή και τον τερματισμό του συμφωνητικού πώλησης από την CANVASCAMP μόνο βάσει της λίστας με τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 1649quinquies, Άρθρο 5 του Βελγικού Αστικού Κώδικα, εκτός αν το ελάττωμα είναι μικρό. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων δύναται να πραγματοποιηθούν μόνον έπειτα από την γραπτή συναίνεση της CANVASCAMP και σε συμφωνία με τις οδηγίες της CANVASCAMP. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις δε επηρεάζουν τα θεσπισμένα δικαιώματα του Καταναλωτή, που διέπονται από την ισχύουσα κρατική νομοθεσία για την πώληση αγαθών. Η εγγύηση που δίνεται από την CANVASCAMP και σχετίζεται με τα προϊόντα που παραδίδει, αναφέρεται αποκλειστικά και δεν επεκτείνεται από αυτήν την εγγύηση που λαμβάνει η ίδια από τους προμηθευτές της. Η CANVASCAMP προτείνει τα όποια παράπονα να δηλωθούν στο email info@canvascamp.com και στην Αντιπροσωπεία Ελλάδος gr@canvascamp.com. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να δηλώσουν τα παράπονά τους και στην διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Κομισιόν για την επίλυση διαφορών (ODR) στο http://ec.europa.eu/odr.


8. Δικαίωμα υπαναχώρησης εκ μέρους του Καταναλωτή

Ο Καταναλωτής δύναται να προβεί στην υπαναχώρηση από την αγορά με την ακύρωση του συμφωνητικού, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, δίχως να δώσει καμία εξήγηση. Οι δεκατέσσερις ημέρες μετρούν από την επόμενη ημέρα από την οποία ο Καταναλωτής (ή ένα τρίτο πρόσωπο εκ μέρους του Καταναλωτή, αλλά όχι η εταιρεία μεταφοράς) έχουν παραλάβει και έχουν στην κατοχή τους τα αγαθά. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται σε προϊόντα και αγαθά που έχουν κατασκευαστεί κατά παραγγελία για τον Καταναλωτή ή είναι κατασκευασμένα για συγκεκριμένο Καταναλωτή. Εάν ο Καταναλωτής κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης, πρέπει να ενημερώσει την CANVASCAMP πριν παρέλθει η περίοδος υπαναχώρησης, κάνοντας χρήση του προτύπου εντύπου υπαναχώρησης (το οποίο επισυνάπτεται σε αυτούς του όρους και προϋποθέσεις) ή με ένα άλλο θεσπισμένο έντυπο. Κατόπιν αυτού πρέπει ο Καταναλωτής με δική του χρέωση, να επιστρέψει ή να φέρει ο ίδιος τα αγαθά (συμπεριλαμβανομένων όλων των αξεσουάρ ) στην πρωτότυπη κατάσταση και συσκευασία τους στην CANVASCAMP (ή σε συνεργάτη της) δίχως καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ειδοποίηση. Ο Καταναλωτής έχει την υποχρέωση να αποδείξει την έγκαιρη και ορθή χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Ο Καταναλωτής πρέπει να μεταχειρίζεται τα αγαθά και την συσκευασία αυτών με ιδιαίτερη προσοχή κατά την περίοδο υπαναχώρησης. Ο Καταναλωτής είναι υπαίτιος για την μείωση της αξίας των αγαθών λόγω διαφορετικού χειρισμού από αυτόν γιατον οποίο προορίζονται τα αγαθά. (χαρακτηριστικά και φύση του αγαθού) (Τα πρότυπα ορθής χρήσης αναφέρουν πως ο Καταναλωτής δύναται να χειρίζεται και να περιεργάζεται τα αγαθά, μόνο κατά τέτοιον τρόπο όπως θα έπραττε κατά την επίσκεψή του σε ένα φυσικό κατάστημα). H CANVASCAMP πρέπει να επιστρέψει όλες τις πληρωμές που έχει λάβει από τον Καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων και όποιων εξόδων μεταφοράς, δίχως χρονοτριβή και σε κάθε περίπτωση εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ανακοίνωση υπαναχώρησης από τον Καταναλωτή. Η CANVASCAMP δύναται να παρακρατήσει την επιστροφή αυτή, έως ότου ο Καταναλωτής επιστρέψει όλα τα αγαθά ή έως ότου ο Καταναλωτής αποδείξει με απτά στοιχεία ότι όλα τα αγαθά επιστράφηκαν, ό,τι έρθει πρώτα, εκτός εάν η CANVASCAMP προσφερθεί να παραλάβει η ίδια τα αγαθά. Η CANVASCAMP πρέπει να προβεί στον ίδιο τρόποεπιστροφής του ποσού όπως έγινε αρχικά από τον Καταναλωτή, εκτός αν ο Καταναλωτής συμφωνήσει σε άλλον τρόπο επιστροφής του ποσού. Εάν ο Καταναλωτής προβεί σε άλλον τρόπο επιστροφής των αγαθών από τον standard τρόπο αποστολής που προσφέρει η CANVASCAMP, τότε η CANVASCAMP δεν είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει την διαφορά του επιπλέον κόστους προς τον Καταναλωτή.


9. Eυθύνη

H CANVASCAMP είναι υπεύθυνη εάν αποτύχει να συμμορφωθεί με τις συμβατικές της υποχρεώσεις μόνο και αν και στο μέτρο που αυτές οι ζημίες έχουν προκληθεί από απάτη, εξαπάτηση, σοβαρού και σκόπιμου λάθους ή εκ μέρους των υπαλλήλων και συνεργατών της. Η ευθύνη της CANVASCAMP είναι πάντα ισάξια του ποσού αγοράς παραγγελίας του Πελάτη. Εάν η ζημία καλύπτεται από ασφάλεια, τότε η ευθύνη της CANVASCAMP, περιορίζεται στο ποσό που πράγματι πληρώθηκε από τον ασφαλιστή. H CANVASCAMP ποτέ δε θα θεωρηθεί υπεύθυνη για έμμεσες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε, επακόλουθες ζημίες, απώλεια κερδών, απώλεια καταθέσεων, διαχειριστικά και υπαλληλικά κόστη, αυξημένα γενικά έξοδα, απώλεια πελατών, απώλεια μίας ευκαιρίας, απαιτήσεις τρίτων ή ζημίες προς τρίτους. Όσο η CANVASCAMP εξαρτάται από τρίτα μέρη για λόγους συνεργασίας, υπηρεσιών και παροχών, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις υποχρεώσεις της, η CANVASCAMP δε θα μπορέσει να θεωρηθεί υπεύθυνη για οιαδήποτε ζημία προκύψει από λάθη των τρίτων αυτών μερών. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση των αγαθών. Πέραν των υποχρεωτικών νομοθετικών διατάξεων, η CANVASCAMP δεν είναι υπεύθυνη για οιαδήποτε ζημία (έμμεση ή άμεση) η οποία προκληθεί από τα παραδοθέντα αγαθά. Ο Πελάτης ρητά αποδέχεται πως η CANVASCAMP δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη και πως ο Πελάτης δεν δύναται να προβεί στον τερματισμό/ακύρωση του συμφωνητικού ή να λάβει επιστροφή εάν ισχύουν τα ακόλουθα (i) καταστροφή των αγαθών που προκλήθηκε από κακή/μη ορθή χρήση ή συντήρηση των αγαθών, πέραν αυτών των οδηγιών χρήσης που παρέχονται και συμφωνούνται από την CANVASCAMP ή/και τους συνεργάτες της, (ii) μικρές διαφοροποιήσεις από την περιγραφή του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων διαφορών στο χρώμα ή την υφή), (iii) ζημιές στα προϊόντα λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών και φθοράς, ή (iv) αλλαγές και τροποποιήσεις που έγιναν στα αγαθά δίχως την πρότερη συναίνεση της CANVASCAMP. Oι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν επηρεάζουν την ευθύνη της CANVASCAMP για τον θάνατο ή τον σωματικό τραυματισμό του πελάτη στο βαθμό που η αιτιότητα αποδεικνύεται με τις πράξεις ή τις παραλείψεις της CANVASCAMP. Ο Πελάτης χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με δική του ευθύνη και ρίσκο. H CANVASCAMP δύναται πάντοτε να περιορίσει ή αποκλείσει την πρόσβαση του Πελάτη στην Ιστοσελίδα, με άμεση ισχύ και δίχως να το αιτιολογήσει ή να δώσει πρότερη ειδοποίηση. H CANVASCAMP δεν μπορεί να εγγυηθεί απρόσκοπτη και συνεχή διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και δεν είναι υπεύθυνη για οιαδήποτε αποτυχία ή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας λόγω τεχνικών προβλημάτων. Η CANVASCAMP δεν θεωρείται υπεύθυνη για οιαδήποτε ζημιά υποστεί ο Πελάτης λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας ή λόγω ενός ηλεκτρονικού ιού ο οποίος διαδοθεί μέσω αυτής.


10. Ανωτέρα Βία

Η CANVASCAMP δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη εάν όλες ή μέρος των υποχρεώσεών της, προσωρινά ή αλλιώς, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω ανωτέρας βίας, ακόμα και αν αυτή ήταν προβλέψιμη, συμπεριλαμβανομένων αλλά περιορίσιμων στα ακόλουθα: πόλεμος, κοινωνική αναταραχή, τρομοκρατική επίθεση, γενικές ή μερικές απεργίες ή αποκλεισμοί (lockdown), λειτουργικά ατυχήματα, ακραία καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, πυρκαγιές, πανδημίες, μεταδοτικές ασθένειες, χρεοκοπία ή αποτυχία συμμόρφωσης των προμηθευτών με τις υποχρεώσεις τους, εξάντληση του αποθέματος, αδυναμία παροχής ηλεκτρισμού-διαδικτύου-δικτύου υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιών, κυβερνητικά μέτρα, γενικευμένες δυσκολίες στις μεταφορές κλπ. Στην περίπτωση ανωτέρας βίας, η CANVASCAMP διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα, κατά την κρίση της, με άμεση ισχύ, νόμιμα, με καμία πρότερη νομική παρέμβαση ή ενημέρωση και δίχως την πληρωμή οιασδήποτε αποζημίωσης, να αναστείλει την αποστολή ή να τερματίσει το συμφωνητικό με τον Πελάτη.


11. Συμβατική σχέση

Όλες οι συμφωνίες μεταξύ της CANVASCAMP και του Πελάτη, συνθέτουν μέρος ενός ιδιωτικού συμφωνητικού. Εάν ο Πελάτης αποτύχει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του υπό ενός συγκεκριμένου συμφωνητικού, η CANVASCAMP δύναται να αναστείλει την περεταίρω απόδοση τόσο της τρέχουσας συμφωνίας όσο και άλλων παράλληλων συμφωνιών. Η CAMVASCAMP δύναται επίσης να τερματίσει όλες τις συμφωνίες με τον Πελάτη με άμεση ισχύ, νόμιμα, με καμία πρότερη νομική παρέμβαση ή ενημέρωση και δίχως την πληρωμή οιασδήποτε αποζημίωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(i) Εάν ο Πελάτης αποτύχει (χρονικά) να εκπληρώσει μία ή περισσότερες υποχρεώσεις του υπό το συμφωνητικό
(ii) Εάν ο Πελάτης σταματήσει τις πληρωμές, κηρυχθεί σε πτώχευση, κινήσει διαδικασίες πτώχευσης, εισέλθει σε συλλογική αναδιάρθρωση χρέους ή άλλου τύπου αναδιοργάνωσης χρέους
(iii) Εάν ο Πελάτης ρευστοποιήσει, διακόψει τις εργασίες του ή πεθάνει
(iv) Εάν όλα ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη έχουν
περιοριστεί
Κατά τον τερματισμό, οι αξιώσεις της CANVASCAMP από τον Πελάτη είναι άμεσα πληρωτέες δια νόμου, και ο Πελάτης θα οφείλει στην CANVASCAMP μία πάγια αποζημίωση ίση του 20% της καθορισμένης τιμής στο συμφωνητικό , δίχως να περιορίζει την CANVASCAMP να διεκδικήσει μεγαλύτερη αποζημίωση εάν αποδειχθεί μεγαλύτερη ζημία. Τα ποσά τα οποία ήδη έχει τιμολογήσει η CANVASCAMP προς την Επιχείρηση πριν τον τερματισμό, πρέπει να εξοφληθούν στο ακέραιο. Εάν η CANVASCAMP αποτύχει να εκπληρώσει μία ή περισσότερες υποχρεώσεις της σε ένα συμφωνητικό ή αποτύχει να το πράξει έγκαιρα, ο Καταναλωτής δύναται μα τερματίσει εκείνο το συμφωνητικό, στην οποία περίπτωση η CANVASCAMP θα οφείλει στον Καταναλωτή μία καθορισμένη αποζημίωση αντίστοιχη του 10% της καθορισμένης τιμής στο συμφωνητικό.


12. Θεραπεία

Κάθε απαίτηση της Επιχείρησης έναντι της CANVASCAMP, θα θεραπευτεί, νόμιμα, εάν δεν προσαχθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία γνωστοποιήθηκε στην Επιχείρηση ή έμαθε για την σχετική απαίτηση και τα δεδομένα επάνω στα οποία βασίζεται αυτή, δίχως όμως να παρέλθουν περισσότεροι από δώδεκα (12) μήνες από την παράδοση αυτής.


13. Πνευματικά δικαιώματα

Η Ιστοσελίδα, τα λογότυπα, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και γενικά όλη η επικοινωνία από την CANVASCAMP (οι ‘Εργασίες’), είναι προστατευμένα με τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχει η CANVASCAMP, οι προμηθευτές της ή τρίτα μέρη. Η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή των Εργασιών, με κάθε μορφή και δίχως την έγκριση και πρότερη έγγραφη έγκριση από μέρους της CANVASCAMP, απαγορεύεται.


14. Ιδιωτικότητα

Εάν η CANVASCAMP επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα, αυτό θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την πολιτική προστασίας (https://www.canvascamp.com/en/privacy-disclaimer), αντίγραφο της οποίας μπορεί να λάβει ο Πελάτης έπειτα από μία απλή έγγραφη αίτηση και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή άλλων παρεμφερών Κανονισμών.


15. Τροποποίηση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων

Η CANVASCAMP διατηρεί το δικαίωμα στην μονομερή τροποποίηση των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων. Οι εφαρμόσιμοι όροι και προϋποθέσεις θα είναι εκείνοι που ίσχυαν κατά την χρονική στιγμή συνάψεως του συμφωνητικού μεταξύ της CANVASCAMP και του Πελάτη.


16. Διατήρηση Ισχύος

Η άκυρη ή η μη εφαρμογή ενός ή μέρους των παρόντων διατάξεων των όρων και προϋποθέσεων ή μέρους αυτών των διατάξεων, δεν επηρεάζει την ισχύ ή εφαρμογή των υπολοίπων διατάξεων. Όπου εφαρμόζεται, η CANVASCAMP και ο Πελάτης επιβεβαιώνουν ότι το δικαστήριο έχει τη δύναμη να μετριάσει την σχετική διάταξη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό εντός των σχετικών θεσμοθετημένων ορίων.


17. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Αρμόδια Δικαστήρια

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, καθώς και τα συμφωνητικά που άπτονται αυτών των όρων και προϋποθέσεων, διέπονται από το Βελγικό Δίκαιο. Όμως με την ρητή εξαίρεση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Συμφωνητικά για τις Παγκόσμιες Πωλήσεις Αγαθών, με ημερομηνία την 11η Απριλίου 1980. Στη περίπτωση αμφισβήτησης, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται αυτά της Δυτικής Φλαμανδίας (περιοχή Γάνδης) ή αυτά της διεύθυνσης κατοικίας ή εργασίας του Καταναλωτή έχοντας αποκλειστική δικαιοδοσία.


18. Στην περίπτωση έλλειψης ή μη ξεκάθαρης ερμηνείας των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, το κείμενο στην Ολλανδική γλώσσα (Dutch), πάντα θα υπερισχύει.


19. Στοιχεία Επικοινωνίας CANVASCAMP και CANVASCAMP Ελλάδος

CANVASCAMP BV
Legen Heirweg 23
9890 Gavere
ΑΦΜ: 0822.182.688
Email: info@canvascamp.com
Τηλέφωνα επικοινωνίας: +3293520101 ή +32498529524


CANVASCAMP Αντιπροσωπεία Ελλάδος (Χρυσούλα Γκικοπούλου)
Αγίας Μαρίνης 40
41221 Λάρισα
ΑΦΜ: 106040509
Email: gr@canvascamp.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +306946632123
Συνημμένα


1) Έντυπο Υπαναχώρησης
Προς την CANVASCAMP BV, Legen Heirweg 23, 9890 Gavere, Crossroads Bank for
Enterprises no 0822.182.688, Email: info@canvascamp.com:
- Εγώ/Εμείς (*) με την παρούσα επιστολή, ενημερώνω/ουμε (*) για την
υπαναχώρησή μου/μας από το παρόν συμφωνητικό αγοράς των ακόλουθων
αγαθών/διατάξεων της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
- Ημερομηνία παραγγελίας (*) / Ημερομηνία παραλαβής (*)
- Όνομα(-τα) Καταναλωτή(-ών)
- Διεύθυνση Καταναλωτή(-ών)
- Υπογραφή Καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν η παρούσα επιστολή είναι έντυπη)
- Ημερομηνία
(*) αγνοήστε αν δεν εφαρμόζεται


2) Έντυπο οδηγιών δικαιώματος υπαναχώρησης
Δικαίωμα υπαναχώρησης:
Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από το συμφωνητικό αγοράς εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών δίχως την υποχρέωση δικαιολόγησης. Η περίοδος υπαναχώρησης λήγει μετά τις 14 (δεκατέσσερις) ημέρες από την ημέρα που εσείς ο ίδιος ή τρίτο μέρος που εσείς δικαιοδοτήσατε, εκτός της εταιρείας μεταφορών, παραλάβατε πραγματικά το αγαθό που παραγγείλατε. Για να θεραπεύσετε το δικαίωμα υπαναχώρησής σας, πρέπει πρώτα να μας ενημερώσετε, CANVASCAMP BV, Legen Heirweg 23, 9890 Gavere, Crossroads Bank for Enterprises no. 0822.182.688, Email: info@canvascamp.com ή CANVASCAMP GREECE, Αγίας Μαρίνης 40, 41221 Λάρισα, ΑΦΜ: 106040509, Email: gr@canvascamp.com, με τη χρήση ενός ξεκάθαρου αιτήματος (πχ γραπτώς μέσω ταχυδρομείου, fax, email) αναγράφοντας την επιθυμία σας για υπαναχώρηση από το συμφωνητικό. Μπορείτε -αλλά δεν υποχρεούστε- να χρησιμοποιήσετε το επισυναπτόμενο έντυπο υπαναχώρησης. Για να τηρηθούν οι ημερομηνίες που προβλέπονται κατά την επιθυμία υπαναχώρησής σας, είναι επαρκές να μας αποστείλετε την σχετική επικοινωνία σας σχετικά με την εφαρμογή του δικαιώματός σας για υπαναχώρηση, προτού εκπνεύσει η ενδεδειγμένη χρονική περίοδος των 14 (δεκατεσσάρων) ημερών. Εάν υπαναχωρήσετε από το συμφωνητικό, θα σας επιστρέψουμε όλα τα ποσά που μας έχετε καταβάλει έως εκείνη τη στιγμή που σχετίζονται με την δεδομένη παραγγελία, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς (με την εξαίρεση στα επιπλέον κόστη που προκύπτουν από την δική σας επιλογή τρόπου αποστολής που ξεπερνά τα κόστη της standard αποστολής που προσφέρουμε εμείς) δίχως χρονοτριβή και όχι μετά το πέρας των 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από το συμφωνητικό. Θα προχωρήσουμε στην επιστροφή του ποσού, χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο που επιλέξατε εσείς κατά την αγορά, εκτός εάν επιλέξετε άλλον τρόπο επιστροφής και μας τον γνωστοποιήσετε. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθείτε κάτι για αυτήν την επιστροφή. Ενδέχεται να θέσουμε σε αναμονή την επιστροφή, μέχρις ότου παραλάβουμε τα αγαθά από εσάς ή εάν μας έχετε παραχωρήσει επίσημη αποδεικτικά πως έχετε επιστρέψει τα αγαθά, όποιο συμβεί νωρίτερα. Πρέπει να μας επιστρέψετε ή να μας μεταφέρετε οι ίδιοι τα αγαθά δίχως χρονοτριβή, όμως σε κάθε περίπτωση όχι μετά το πέρας των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ενημερώσατε για την επιθυμία σας να υπαναχωρήσετε από το συμφωνητικό. Η προθεσμία θα έχει τηρηθεί, εάν μας επιστρέψετε τα αγαθά πριν το πέρας των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση θα φέρετε εσείς απευθείας την ευθύνη πληρωμής των εξόδων μεταφοράς. Θα δικαιούστε μόνο για ένα μειωμένο αντίτιμο επί της αξίας των αγαθών, το οποίο θα εκπορρέει από την μη ορθή χρήση του αγαθού βάσει της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητάς του.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους Όρους Χρήσης, μπορούν να αποστέλλονται σε εμάς στο: gr@canvascamp.com