Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden bevatten kernbedingen overeengekomen tussen partijen en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en verkoopovereenkomsten van goederen uit het assortiment van CanvasCamp bv, met zetel te 9890 Gavere, Legen Heirweg 23, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0822.182.688 (hierna genoemd “CANVASCAMP”) gericht aan en afgesloten met de klant (hierna de “Klant”) via de website https://www.canvascamp.com/ (hierna de “Website”), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk andersluidende voorwaarden zijn overeenkomen en dit ongeacht of de woonplaats of zetel van de Klant in België of in het buitenland gelegen is en ongeacht of de overeenkomst dient te worden uitgevoerd in België of in het buitenland. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze het tegenovergestelde bedingen. Bepaalde bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Klant in zijn hoedanigheid van consument, in welk geval de term “Consument” gebruikt wordt. Andere bepalingen zijn van toepassing op de Klant met de hoedanigheid van onderneming in de zin van artikel I.1, 1° van het Wetboek van Economisch Recht, in welk geval de term “Onderneming” gebruikt wordt. Indien zowel de Consument als de Onderneming bedoeld worden, wordt de term Klant gehanteerd. De Klant wordt, behoudens tegenbewijs, geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. De Klant verklaart 18 jaar of ouder te zijn. Het niet-toepassen door CANVASCAMP van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden kan geenszins als een verzaking aan deze algemene voorwaarden worden beschouwd.

2. Aanbiedingen en prijzen

Alle voorstellen, brochures, catalogi, inlichtingen en technische fiches zijn van louter informatieve aard. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Aanbiedingen en prijzen op de Website zijn geldig op de dag van raadpleging, tenzij anders aangeduid. De aangegeven prijzen gelden onder voorbehoud van tikfouten en andere vergissingen. Het aanbod en de afbeeldingen van de goederen op onze Websites worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, doch zijn illustratief bedoeld en de geleverde goederen kunnen qua afbeeldingen afwijken van het online geïllustreerde product. CANVASCAMP is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. CANVASCAMP is niet aansprakelijk in geval van kennelijke materiële fouten, zet- of drukfouten of afwijkingen van de in de illustratieve afbeeldingen voorgestelde goederen. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. plaatsingsinstructies, beschikbaarheid, leveringstermijn of -wijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact met ons op te nemen. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Bijkomende leverings-, vervoer- en verzekeringskosten, btw, invoer- en uitvoerrechten, andere taksen, lasten en heffingen of andere administratieve kosten worden altijd in de communicatie met de Klant vermeld voordat de bestelling definitief geplaatst wordt.

3. Overeenkomst

Een bestelling kan via de Website geplaatst worden volgens de stappen zoals aangegeven op de Website. De Klant kan afzonderlijke producten uitkiezen en deze door aanklikken van de knop "Voeg toe aan winkelwagen" in een elektronische winkelwagen verzamelen. Vanuit deze winkelwagen gaat de Klant naar de kassa door aanklikken van de knop “Ga door naar kassa”. Na bestelling wordt een overzicht van de bestelde goederen weergegeven en online voor de Klant beschikbaar gemaakt en kan de Klant de gewenste wijze van levering kiezen. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de algemene voorwaarden door de Klant is contante betaling vereist overeenkomstig de aangegeven betalingsmethode. Door aanklikken van de knop “Plaats bestelling” wordt de Klant vervolgens doorverbonden naar de module van de gekozen betalingsprovider. Totdat de Klant deze knop heeft aangeklikt, kan de Klant de bestelling en de gegevens bij de bestelling op ieder ogenblik wijzigen. Nadat de bestelling door de Klant is geplaatst, ontvangt de Klant per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van de bestelling. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de algemene voorwaarden en na ontvangst van de integrale betaling door CANVASCAMP, minstens is CANVASCAMP gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te schorsen tot het moment van ontvangst van de betaling. De goederen die het voorwerp uitmaken van de bestelling worden door CANVASCAMP ter beschikking gesteld voor levering of afhaling, naargelang de door de Klant opgegeven keuze. De Klant wordt op de hoogte gebracht van de totstandkoming van de overeenkomst en de modaliteiten van levering of afhaling. CANVASCAMP behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren indien een of meerdere van de volgende gevallen van toepassing zijn: (i) uitputting van de voorraad of niet langer beschikbaar zijn van een bepaald product; (ii) leveringsadres dat zich bevindt buiten het door CANVASCAMP beleverde gebied; (iii) overmacht, (iv) bestelling geplaatst door een onbekwame persoon of een niet te identificeren persoon, (v) de Klant heeft bij CANVASCAMP openstaande en vervallen schulden. In voorkomend geval wordt het reeds door CANVASCAMP ontvangen bedrag voor de betrokken bestelling teruggestort op het rekeningnummer waarvan de betaling werd uitgevoerd. Annuleren door de Onderneming van een geplaatste bestelling kan slechts geschieden met voorafgaande schriftelijke toestemming van CANVASCAMP, waarbij de Onderneming CANVASCAMP een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 10% van overeengekomen verkoopprijs van de goederen, onverminderd het recht van CANVASCAMP op een hogere schadevergoeding mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade.

4. Levering

De Klant is verplicht de bestelde goederen op het afgesproken tijdstip en op de afgesproken plaats in ontvangst te nemen (bij levering en/of afhaling). CANVASCAMP of de door CANVASCAMP aangestelde derde is gerechtigd de goederen af te leveren op het afgesproken tijdstip en op de afgesproken plaats aan de persoon die zich aanbiedt voor inontvangstname die geacht wordt de Klant te vertegenwoordigen, zonder dat door CANVASCAMP specifieke verificaties verricht moeten worden. De kosten van levering worden voorafgaand aan de bestelbevestiging door de Klant aan de Klant ter kennis gebracht. Levering geschiedt op het tijdstip dat wordt aangegeven in de bestelbevestiging. Indien levering niet mogelijk is om redenen die aan de Klant toe te schrijven zijn, is CANVASCAMP gerechtigd om naar keuze (i) een heraanbieding te doen, waarbij CANVASCAMP de hierdoor veroorzaakte kosten bijkomend aan de Klant kan aanrekenen, dan wel (ii) de overeenkomst te ontbinden overeenkomstig artikel 11 van onderhavige voorwaarden. CANVASCAMP zal de Klant onverwijld informeren indien de opgegeven leveringsdatum in het gedrang komt. De overeengekomen leveringstermijnen ten aanzien van Ondernemingen zijn altijd indicatief. De Onderneming kan bij overschrijding hiervan geen aanspraak maken op schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst overgaan en dit kan geen aanleiding geven tot welke aansprakelijkheid ook in hoofde van CANVASCAMP. Indien CANVASCAMP de met de Consument overeengekomen leveringstermijn niet respecteert zal de Consument CANVASCAMP verzoeken de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien CANVASCAMP de goederen niet binnen de aanvullende termijn levert, is de Consument gerechtigd om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en betaalt CANVASCAMP de Consument onverwijld alle uit hoofde van de overeenkomst aan CANVASCAMP betaalde bedragen terug.

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van CANVASCAMP tot aan de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en kosten, behoudens indien CANVASCAMP beslist om af te zien van dit eigendomsvoorbehoud. Niettemin zijn de risico’s van overmacht, verlies, vernietiging of diefstal van de goederen integraal ten laste van de Klant vanaf het moment dat de goederen worden geleverd of de Klant in gebreke blijft om de goederen in ontvangst te nemen. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich eveneens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de met eigendomsvoorbehoud bezwaarde goederen. De Klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en zal deze in perfecte staat op een geschikte plaats bewaren overeenkomstig de gebruikelijke standaarden. Totdat de Klant al zijn verbintenissen heeft voldaan, zal de Klant de goederen niet verkopen of anderszins vervreemden, verwerken of bewerken, noch bezwaren met enig zekerheidsrecht. De Klant zal CANVASCAMP op de hoogte brengen van beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

6. Betaling

Betaling van bestellingen op onze Website moet geschieden overeenkomstig de op onze Website aangegeven betaalmethode. Om een veilige online betaling te waarborgen, worden transactiegegevens versleuteld over internet doorgestuurd. Betaling geschiedt steeds op de maatschappelijke zetel van CANVASCAMP en in de op de webshop vermelde valutakeuze.

7. Regeling inzake niet-conformiteit en gebreken voor de Onderneming

De conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de levering in aanwezigheid van de vervoerder door de Onderneming gecontroleerd te worden, waarvan in voorkomend geval schriftelijk voorbehoud moet gemaakt worden op de vrachtbrief of leveringsbon. Elk leveringstekort of zichtbaar gebrek dient daarnaast door de Onderneming uiterlijk binnen de twee werkdagen na levering per aangetekende schrijven aan CANVASCAMP meegedeeld worden met nauwkeurige en specifieke beschrijving van het gebrek, op straffe van onontvankelijkheid. Klachten wegens verborgen gebreken door de Onderneming moeten op straffe van onontvankelijkheid uiterlijk binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek en uiterlijk twee maanden na levering per aangetekend schrijven met nauwkeurige en specifieke beschrijving van het gebrek aan CANVASCAMP gemeld worden. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. De ingebruikname, bewerking, verwerking of vervreemding van de verkochte goederen brengt de aanvaarding ervan met zich mee. De Klant is zelf aansprakelijk indien de gebruiksaanwijzing of instructies van CANVASCAMP en/of haar toeleveranciers niet werden opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden behandeld. Bij een ontvankelijke en gegronde klacht van de Onderneming met betrekking tot gebreken aan de geleverde goederen is de aansprakelijkheid van CANVASCAMP beperkt tot vervanging of herstelling van de goederen of tot terugbetaling van de prijs die de Onderneming voor de betrokken goederen betaald heeft, naar keuze van CANVASCAMP, zonder dat CANVASCAMP gehouden is tot welke andere schadevergoeding ook. Klachten wegens gebreken schorten de betalingsverplichting van de Onderneming niet op. Retourneren van gebrekkige goederen kan enkel geschieden mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CANVASCAMP en conform de instructies van CANVASCAMP. De eventuele garantie van CANVASCAMP met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot en reikt nooit verder dan de garantie die CANVASCAMP zelf ontvangt van haar toeleveranciers. De aanspraak op garantie geldt pas na integrale betaling van de factuur door de Onderneming. Regeling inzake gebrek aan overeenstemming voor de Consument. De conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de levering in aanwezigheid van de vervoerder door de Consument gecontroleerd te worden, in welk geval de Consument de goederen dient te weigeren. In ieder geval moet de Consument CANVASCAMP op de hoogte brengen van het gebrek aan overeenstemming uiterlijk binnen twee maanden vanaf de dag waarop de Consument het gebrek heeft vastgesteld. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. De ingebruikname, bewerking, verwerking of vervreemding van de verkochte goederen brengt de aanvaarding ervan met zich mee. De Consument is zelf aansprakelijk indien de gebruiksaanwijzing of instructies van CANVASCAMP en/of haar toeleveranciers niet werden opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden behandeld. De Consument heeft het recht om van CANVASCAMP het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van de geleverde goederen te verlangen, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn en onredelijke kosten voor CANVASCAMP met zich meebrengt. Elke herstelling of vervanging zal, rekening houdend met de aard van de geleverde goederen en het door de Consument beoogd gebruik, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de Consument verricht worden. De Consument heeft enkel het recht van CANVASCAMP een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst te eisen in de limitatieve gevallen voorzien in artikel 1649quinquies, §5 Burgerlijk Wetboek, behalve indien het conformiteitsgebrek gering is.Retourneren van gebrekkige goederen kan enkel geschieden mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CANVASCAMP en conform de instructies van CANVASCAMP. Huidige algemene voorwaarden laten de wettelijke rechten van de Consument krachtens de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen onverlet. De eventuele garantie van CANVASCAMP met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot en reikt nooit verder dan de garantie die CANVASCAMP zelf ontvangt van haar toeleveranciers. CANVASCAMP raad aan om klachte melden via info@canvascamp.com. Consumenten in de EU kunnen klachten ook aan melden via het ODR platform van de Europese Commissie op http://ec.europa.eu/odr.

8. Herroepingsrecht van de Consument

De Consument kan de overeenkomst gedurende een herroepingstermijn van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, te rekenen vanaf de dag nadat de Consument (of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit neemt. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien het goederen betreft die volgens de specificaties van de Consument geproduceerd worden of die duidelijk voor een specifieke Consument bestemd zijn. Als de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht meldt hij voor het verstrijken van de herroepingstermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (te vinden als bijlage bij deze voorwaarden samen met de modelinstructies) of door middel van een andere ondubbelzinnige verklaring aan CANVASCAMP. Onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na deze melding zendt de Consument de goederen (met inbegrip van alle toebehoren, in originele staat en verpakking) op eigen kosten terug of overhandigt die aan (een aangestelde van) CANVASCAMP. De bewijslast voor het tijdig en correct uitoefenen van het herroepingsrecht ligt bij de Consument. Tijdens de herroepingstermijn zal de Consument de goederen en de verpakking zorgvuldig behandelen. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen (de referentiestandaard is dat de Consument de goederen slechts mag hanteren en inspecteren zoals dit in een fysieke winkel zou geschieden). CANVASCAMP vergoedt alle van de Consument ontvangen betalingen, inclusief eventuele leveringskosten, onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag van de melding van de herroeping door de Consument. CANVASCAMP is gerechtigd om te wachten met deze terugbetaling totdat alle goederen door de Consument terug bezorgd zijn of totdat de Consument aantoont dat alle goederen teruggestuurd werden, naargelang wat eerst is, tenzij CANVASCAMP heeft aangeboden om de goederen zelf af te halen. CANVASCAMP zal de terugbetaling doen via hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Consument gebruikt werd tijdens de oorspronkelijke transactie, tenzij de Consument instemt met een ander betaalmiddel. Indien de Consument gekozen had voor een andere wijze van levering dan de door CANVASCAMP aangeboden goedkoopste standaardlevering, is CANVASCAMP niet gehouden om deze bijkomende kosten aan de Consument terug te betalen.

9. Aansprakelijkheid

CANVASCAMP is slechts aansprakelijk voor niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover deze schade veroorzaakt is door haar fraude, bedrog, zware of opzettelijke fout of die van haar aangestelden of lasthebbers. De aansprakelijkheid van CANVASCAMP is steeds beperkt tot het bedrag van de bestelling van de Klant. Indien de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van CANVASCAMP beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. CANVASCAMP is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, administratie- of personeelskosten, hogere algemene kosten, verlies van cliënteel, verlies van een kans, vorderingen van derden of schade aan derden. Voor zover CANVASCAMP bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan CANVASCAMP niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout. De Klant is zelf uitsluitend aansprakelijk voor het gebruik van de goederen. Behoudens in geval van dwingende wettelijke bepalingen is CANVASCAMP niet aansprakelijk voor enige (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de geleverde goederen veroorzaakte schade. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat CANVASCAMP niet aansprakelijk kan worden gesteld en dat de Klant niet het recht heeft om de ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen ingeval van (i) schade aan de goederen door een foutief gebruik, verkeerde opslag of onderhoud van de goederen, anders dan overeengekomen of voorgeschreven door CANVASCAMP en/of haar leveranciers, (ii) minimale afwijkingen van de productspecificaties (zoals onder meer beperkte kleur- of textuurverschillen), (iii) schade aan de goederen door abnormale weersomstandigheden of wegens slijtage, of (iv) veranderingen of wijzigingen aan de goederen zonder voorafgaande toestemming van CANVASCAMP. De bepalingen in dit artikel doen geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van CANVASCAMP voor overlijden of lichamelijk letsel van de Consument voor zover het rechtstreeks causaal verband met het doen of nalaten van CANVASCAMP bewezen is. De Klant maakt op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de Website. CANVASCAMP heeft het recht om de toegang van de Klant tot de Website op elk moment zonder opgave van reden en zonder voorafgaande aankondiging met onmiddellijke ingang te beperken of uit te sluiten. CANVASCAMP garandeert geen continue en ononderbroken beschikbaarheid van de Website en is niet aansprakelijk voor enig falen of onbeschikbaarheid van de Website wegens technische storing. CANVASCAMP is niet aansprakelijk voor schade van de Klant als gevolg van de het gebruik van de Website door de Klant of door de verspreiding van een virus via de Website.

10. Overmacht

CANVASCAMP is niet aansprakelijk indien de niet-uitvoering van haar verbintenissen, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, te wijten is aan overmacht, zelfs al was deze omstandigheid voorzienbaar, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, oorlog, onlusten, terreur, algemene of gedeeltelijke staking of lock-out, exploitatie-ongevallen, extreme weersomstandigheden, overstroming, brand, pandemieën, besmettelijke ziekten, faillissement van of het niet-nakomen van verplichtingen door toeleveranciers, uitputting van de voorraad, storingen van elektriciteit, internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, etc. In geval van overmacht heeft CANVASCAMP, naar haar keuze, te allen tijde, met onmiddellijke ingang, van rechtswege, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van welke schadevergoeding ook, het recht om de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst met de Klant te beëindigen.

11. Contractuele verhouding

Alle overeenkomsten tussen CANVASCAMP en de Klant maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de Klant zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan CANVASCAMP de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten schorsen.
CANVASCAMP is tevens gerechtigd om alle overeenkomsten met de Klant met onmiddellijke ingang, van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van welke schadevergoeding ook te ontbinden in volgende gevallen:
(i) de Klant blijft in gebreke met de (tijdige) nakoming van één of meer uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
(ii) bij staking van betaling of (aanvraag van) faillissement, collectieve schuldenregeling of enige reorganisatie door de Klant;
(iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten of bij overlijden van de Klant;
(iv) bij beslag op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant.
Bij ontbinding worden alle vorderingen van CANVASCAMP op de Klant onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar en is de Klant CANVASCAMP een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van de in de overeenkomst bepaalde prijs, onverminderd het recht van CANVASCAMP op een hogere schadevergoeding mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Bedragen die CANVASCAMP voorafgaand aan de ontbinding reeds heeft gefactureerd aan de Onderneming, blijven onverminderd verschuldigd. In geval CANVASCAMP in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, kan de Consument de betrokken overeenkomst ontbinden, waarbij CANVASCAMP de Consument een forfaitaire vergoeding verschuldigd zal zijn gelijk aan 10% van de in de overeenkomst bepaalde prijs.

12. Verjaring

Iedere aanspraak van de Onderneming lastens CANVASCAMP verjaart van rechtswege indien de vordering niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van zes maanden na datum waarop de Onderneming kennis nam of had moeten nemen van de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, zonder dat dit later kan zijn dan twaalf maanden na levering.

13. Intellectuele eigendom

De Website, logo’s, foto’s, teksten en in het algemeen alle communicatie uitgaande van CANVASCAMP (hierna de “Werken”) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij CANVASCAMP of haar toeleveranciers of andere derde-rechthebbenden berusten. Het is niet toegelaten om de Werken te gebruiken, te kopiëren of onder welke vorm ook te reproduceren zonder uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van CANVASCAMP.

14. Privacy

Indien CANVASCAMP persoonsgegevens verwerkt, geschiedt dit in overeenstemming met de privacyverklaring (https://www.canvascamp.com/nl/privacyverklaring) waarvan de Klant op eenvoudig schriftelijk verzoek een kopie kan ontvangen en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke regelgeving.

15. Wijziging van de algemene voorwaarden

CANVASCAMP behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De voorwaarden die van toepassing zijn, zijn deze die van toepassing waren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst tussen CANVASCAMP en de Klant.

16. Deelbaarheid

De nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere (gedeelten van) bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. In voorkomend geval bevestigen CANVASCAMP en de Klant dat de rechter de bevoegdheid heeft om de betrokken bepaling te matigen tot hetgeen maximaal binnen de betrokken wettelijke grenzen is toegelaten.

17. Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Verdrag van 11 april 1980 houdende het recht voor de internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen (afdeling Gent) dan wel deze van de woonplaats van de Consument bevoegd.

18. In geval van onduidelijkheid over de interpretatie van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst altijd doorslaggevend.

19. Contactgegevens CANVASCAMP

CANVASCAMP bv
Legen Heirweg 23
9890 Gavere
Ondernemingsnummer: 0822.182.688
E-mailadres: info@canvascamp.com
Telefoonnummer: +32 9 352 01 01 of +32 498 529 524

Bijlagen

1/ Modelformulier voor herroeping

Aan CANVASCAMP bv, Legen Heirweg 23, 9890 Gavere, KBO: 0822.182.688, E-mailadres: info@canvascamp.com:
– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
– Naam/Namen consument(en)
– Adres consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
–Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

2/ Modelinstructies voor herroepingsrecht

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, CANVASCAMP nv, Legen Heirweg 23, 9890 Gavere, KBO: 0822.182.688, E-mailadres: info@canvascamp.com, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

ALGEMENE VOORWAARDEN SHOWROOM

1. Toepassingsgebied

Onderhavige voorwaarden bevatten kernbedingen overeengekomen tussen partijen en maken integraal deel uit van alle aanbiedingen en offertes uitgaand van CanvasCamp bv, met zetel te 9890 Gavere, Legen Heirweg 23, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0822.182.688 (hierna genoemd “CANVASCAMP”), en zijn van toepassing op elke overeenkomst gesloten tussen CANVASCAMP en haar klant (hierna genoemd de “Klant”) en op alle facturen van CANVASCAMP, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk andersluidende voorwaarden zijn overeenkomen en dit ongeacht of de woonplaats of zetel van de Klant in België of in het buitenland gelegen is en ongeacht of de overeenkomst dient te worden uitgevoerd in België of in het buitenland. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze het tegenovergestelde bedingen. Bepaalde bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Klant in zijn hoedanigheid van consument, in welk geval de term “Consument” gebruikt wordt. Andere bepalingen zijn van toepassing op de Klant met de hoedanigheid van onderneming in de zin van artikel I.1, 1° van het Wetboek van Economisch Recht, in welk geval de term “Onderneming” gebruikt wordt. Indien zowel de Consument als de Onderneming bedoeld worden, wordt de term Klant gehanteerd. De Klant wordt, behoudens tegenbewijs, geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Het niet-toepassen door CANVASCAMP van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden kan geenszins als een verzaking aan deze algemene voorwaarden worden beschouwd.

2. Offertes en prijzen

Alle voorstellen, brochures, catalogi, inlichtingen en technische fiches zijn van louter informatieve aard. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gelden offertes of aanbiedingen gedurende 14 dagen. Prijzen jegens Ondernemingen zijn exclusief leverings-, vervoer- en verzekeringskosten, btw, invoer- en uitvoerrechten, andere taksen, lasten en heffingen, tenzij andersluidende vermelding. Jegens Consumenten is de aangeduide prijs de door de Consument totaal te betalen prijs, waaronder is begrepen de btw, alle overige taksen en de kosten van alle diensten die door de Consument verplicht moeten worden bijbetaald. CANVASCAMP behoudt zich het recht voor om, mits eenvoudige kennisgeving, haar prijzen te verhogen, indien bepaalde kosten die niet enkel van haar wil afhangen een invloed hebben op de overeengekomen prijs stijgen, zoals verhoging van basisproducten of grondstoffen, materiaal-, loon-, vracht- of andere kosten van derden, verhoging van rechten en accijnzen op de te leveren goederen, wijzigingen in de valuta, etc., ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. Behoudens verzet binnen de vijf werkdagen na dergelijke kennisgeving wordt de Consument geacht deze prijswijziging te aanvaarden.

3. Totstandkoming van de overeenkomst en annulering

De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de bestelling door CANVASCAMP. De plaats van uitvoering van de overeenkomst betreft de maatschappelijke zetel van CANVASCAMP.
Annulering van de bestelling voorafgaand aan de levering kan slechts mits voorafgaande schriftelijke toestemming van CANVASCAMP, waarbij de Klant CANVASCAMP een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 10% van overeengekomen verkoopprijs van de goederen, onverminderd het recht van CANVASCAMP op een hogere schadevergoeding mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade.

4. Levering

De overeengekomen leveringstermijnen ten aanzien van Ondernemingen zijn altijd indicatief. De Onderneming kan bij overschrijding hiervan geen aanspraak maken op schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst overgaan en dit kan geen aanleiding geven tot welke aansprakelijkheid ook in hoofde van CANVASCAMP. Indien CANVASCAMP de met de Consument overeengekomen leveringstermijn niet respecteert zal de Consument CANVASCAMP verzoeken de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien CANVASCAMP de goederen niet binnen de aanvullende termijn levert, is de Consument gerechtigd om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en betaalt CANVASCAMP de Consument onverwijld alle uit hoofde van de overeenkomst aan CANVASCAMP betaalde bedragen terug. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geschiedt levering van goederen Ex Works (Incoterms 2020) en op kosten en risico van de Onderneming, waarbij CANVASCAMP zich het recht voorbehoudt om de wijze van transport, verzending en verpakking te bepalen. Indien CANVASCAMP de goederen opstuurt naar de Consument, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de Consument zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. CANVASCAMP behoudt zich het recht voor om de bestelling in gedeelten te leveren, in welk geval CANVASCAMP gerechtigd is om elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van CANVASCAMP tot aan de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en kosten, behoudens indien CANVASCAMP beslist om af te zien van dit eigendomsvoorbehoud. Niettemin zijn de risico’s van overmacht, verlies, vernietiging of diefstal van de goederen integraal ten laste van de Klant vanaf het moment dat de goederen worden geleverd of de Klant in gebreke blijft om de goederen in ontvangst te nemen. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich eveneens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de met eigendomsvoorbehoud bezwaarde goederen. De Klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en zal deze in perfecte staat op een geschikte plaats bewaren overeenkomstig de gebruikelijke standaarden. Totdat de Klant al zijn verbintenissen heeft voldaan, zal de Klant de goederen niet verkopen of anderszins vervreemden, verwerken of bewerken, noch bezwaren met enig zekerheidsrecht. De Klant zal CANVASCAMP op de hoogte brengen van beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

6. Betaling

Facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van CANVASCAMP, in euro, netto en zonder korting, tenzij expliciet anders vermeld. Betaling met cheque wordt niet aanvaard. Alle innings- en protestkosten, hetzij van aanvaarde wissels, hetzij van niet-aanvaarde wissels, of van bank- en discontokosten, zijn ten laste van de Onderneming. Facturen worden bij gebrek aan protest per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na verzending ervan als aanvaard beschouwd. Protest van een factuur door de Onderneming schort de betalingsverbintenis niet op. Elke factuur verschuldigd door de Onderneming en die niet betaald is op de vervaldag brengt van rechtswege, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op die voor de Onderneming gelijk is aan 12% op jaarbasis en die voor de Consument gelijk is aan de wettelijke intrestvoet. Indien een vervallen factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag en zonder gegronde reden, is bovendien van rechtswege, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het openstaande bedrag met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 750,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en ongeacht het recht van CANVASCAMP op een hogere schadevergoeding mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. In geval van niet- of laattijdige betaling op de vervaldatum wordt de Consument formeel in gebreke gesteld om binnen 14 dagen over te gaan tot betaling van de factuur. Indien de Consument na het verstrijken van deze termijn de factuur niet heeft betaald, is er een nalatigheidsinterest overeenkomstig artikel XIX.4, lid 1, 1° van het Wetboek Economisch Recht verschuldigd. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan (i) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is; (ii) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is of (iii) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is. Bij niet-betaling van één factuur worden (i) alle andere niet-betaalde facturen onmiddellijk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling voor het geheel opeisbaar, ongeacht of deze facturen al vervallen zijn of niet, en (ii) heeft CANVASCAMP het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, de overige bestellingen van de Klant op te schorten tot algehele betaling van de factuur. Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden en zodra het vertrouwen van CANVASCAMP in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt is, behoudt CANVASCAMP zich het recht voor om, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de verdere uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten en van de Klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt CANVASCAMP zich het recht voor om, zonder dat de Klant recht heeft op welke schadevergoeding ook, de gehele overeenkomst of een gedeelte ervan van rechtswege te ontbinden, onverminderd het recht van CANVASCAMP op vergoeding van de door haar geleden schade die forfaitair begroot wordt op 20% van de te factureren verkoopprijs van de betrokken goederen, doch onverminderd het recht van CANVASCAMP op een hogere schadevergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is. Schuldvergelijking door de Onderneming wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Regeling inzake niet-conformiteit en gebreken voor de Onderneming

De conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de levering in aanwezigheid van de vervoerder door de Onderneming gecontroleerd te worden, waarvan in voorkomend geval schriftelijk voorbehoud moet gemaakt worden op de vrachtbrief of leveringsbon. Elk leveringstekort of zichtbaar gebrek dient daarnaast door de Onderneming uiterlijk binnen de twee werkdagen na levering per aangetekende schrijven aan CANVASCAMP meegedeeld worden met nauwkeurige en specifieke beschrijving van het gebrek, op straffe van onontvankelijkheid. Klachten wegens verborgen gebreken door de Onderneming moeten op straffe van onontvankelijkheid uiterlijk binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek en uiterlijk twee maanden na levering per aangetekend schrijven met nauwkeurige en specifieke beschrijving van het gebrek aan CANVASCAMP gemeld worden. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. De ingebruikname, bewerking, verwerking of vervreemding van de verkochte goederen brengt de aanvaarding ervan met zich mee. De Onderneming is zelf aansprakelijk indien de gebruiksaanwijzing of instructies van CANVASCAMP en/of haar toeleveranciers niet werden opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden behandeld. Bij een ontvankelijke en gegronde klacht van de Onderneming met betrekking tot gebreken aan de geleverde goederen is de aansprakelijkheid van CANVASCAMP beperkt tot vervanging of herstelling van de goederen of tot terugbetaling van de prijs die de Onderneming voor de betrokken goederen betaald heeft, naar keuze van CANVASCAMP, zonder dat CANVASCAMP gehouden is tot welke andere schadevergoeding ook. Klachten wegens gebreken schorten de betalingsverplichting van de Onderneming niet op. Retourneren van gebrekkige goederen kan enkel geschieden mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CANVASCAMP en conform de instructies van CANVASCAMP. De eventuele garantie van CANVASCAMP met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot en reikt nooit verder dan de garantie die CANVASCAMP zelf ontvangt van haar toeleveranciers. De aanspraak op garantie geldt pas na integrale betaling van de factuur door de Onderneming.

Regeling inzake gebrek aan overeenstemming voor de Consument

De conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de levering in aanwezigheid van de vervoerder door de Consument gecontroleerd te worden, in welk geval de Consument de goederen dient te weigeren. In ieder geval moet de Consument CANVASCAMP op de hoogte brengen van het gebrek aan overeenstemming uiterlijk binnen twee maanden vanaf de dag waarop de Consument het gebrek heeft vastgesteld. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. De Consument is zelf aansprakelijk indien de gebruiksaanwijzing of instructies van CANVASCAMP en/of haar leveranciers niet werden opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden behandeld. De Consument heeft het recht om van CANVASCAMP het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van de geleverde goederen te eisen, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn en onredelijke kosten voor CANVASCAMP met zich meebrengt. Elke herstelling of vervanging zal, rekening houdend met de aard van de geleverde goederen en het door de Consument beoogd gebruik, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de Consument verricht worden. De Consument heeft enkel het recht van CANVASCAMP een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst te eisen in de limitatieve gevallen voorzien in artikel 1649quinquies, §5 Burgerlijk Wetboek, behalve indien het conformiteitsgebrek gering is. Retourneren van gebrekkige goederen kan enkel geschieden mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CANVASCAMP en conform de instructies van CANVASCAMP. Huidige algemene voorwaarden laten de wettelijke rechten van de Consument krachtens de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen onverlet. De eventuele garantie van CANVASCAMP met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot en reikt nooit verder dan de garantie die CANVASCAMP zelf ontvangt van haar toeleveranciers.

8. Aansprakelijkheid

CANVASCAMP is slechts aansprakelijk voor niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover deze schade veroorzaakt is door haar fraude, bedrog, zware of opzettelijke fout of die van haar aangestelden of lasthebbers. De aansprakelijkheid van CANVASCAMP is steeds beperkt tot het gefactureerde bedrag. Indien de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van CANVASCAMP beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. CANVASCAMP is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van, doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, administratie- of personeelskosten, hogere algemene kosten, verlies van cliënteel, verlies van een kans, vorderingen van derden of schade aan derden. Voor zover CANVASCAMP bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan CANVASCAMP niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout. De Klant is zelf uitsluitend aansprakelijk voor het gebruik van de goederen. Behoudens in geval van dwingende wettelijke bepalingen is CANVASCAMP niet aansprakelijk voor enige (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de geleverde goederen veroorzaakte schade. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat CANVASCAMP niet aansprakelijk kan worden gesteld en dat de Klant niet het recht heeft om de ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen ingeval van (i) schade aan de goederen door een foutief gebruik, verkeerde opslag of onderhoud van de goederen, anders dan overeengekomen of voorgeschreven door CANVASCAMP en/of haar leveranciers, (ii) minimale afwijkingen van de productspecificaties (zoals onder meer beperkte kleur- of textuurverschillen), (iii) schade aan de goederen door abnormale weersomstandigheden of wegens slijtage, of (iv) veranderingen of wijzigingen aan de goederen zonder voorafgaande toestemming van CANVASCAMP. De bepalingen in dit artikel doen geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van CANVASCAMP voor overlijden of lichamelijk letsel van de Consument voor zover het rechtstreeks causaal verband met het doen of nalaten van CANVASCAMP bewezen is.

9. Overmacht

CANVASCAMP is niet aansprakelijk indien de niet-uitvoering van haar verbintenissen, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, te wijten is aan overmacht, zelfs al was deze omstandigheid voorzienbaar, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, oorlog, onlusten, terreur, algemene of gedeeltelijke staking of lock-out, exploitatie-ongevallen, extreme weersomstandigheden, overstroming, brand, pandemieën, besmettelijke ziekten, faillissement van of het niet-nakomen van verplichtingen door toeleveranciers, uitputting van de voorraad, storingen van elektriciteit, internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, etc. In geval van overmacht heeft CANVASCAMP, naar haar keuze, te allen tijde, met onmiddellijke ingang, van rechtswege, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van welke schadevergoeding ook, het recht om de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst met de Klant te beëindigen.

10. Verjaring

Iedere aanspraak van de Onderneming lastens CANVASCAMP verjaart van rechtswege indien de vordering niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van zes maanden na datum waarop de Onderneming kennis nam of had moeten nemen van de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, zonder dat dit later kan zijn dan twaalf maanden na levering.

11. Ontbinding

Alle overeenkomsten tussen de Klant en CANVASCAMP maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de Klant zijn verbintenissen uit hoofde van één overeenkomst niet nakomt, kan CANVASCAMP de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als van de andere lopende overeenkomsten schorsen.
CANVASCAMP is tevens gerechtigd om alle overeenkomsten met de Klant met onmiddellijke ingang, van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van welke schadevergoeding ook te ontbinden in volgende gevallen:
(i) de Klant blijft in gebreke met de (tijdige) nakoming van één of meer uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
(ii) bij staking van betaling of (aanvraag van) faillissement, collectieve schuldenregeling of enige reorganisatie door de Klant;
(iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten of bij overlijden van de Klant;
(iv) bij beslag op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant.
Bij ontbinding worden alle vorderingen van CANVASCAMP op de Klant onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar en is de Klant CANVASCAMP een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van de in de overeenkomst bepaalde prijs, onverminderd het recht van CANVASCAMP op een hogere schadevergoeding mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Bedragen die CANVASCAMP voorafgaand aan de ontbinding reeds heeft gefactureerd aan de Onderneming, blijven onverminderd verschuldigd. In geval CANVASCAMP in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, kan de Consument de betrokken overeenkomst ontbinden, waarbij CANVASCAMP de Consument een forfaitaire vergoeding verschuldigd zal zijn gelijk aan 10% van de in de overeenkomst bepaalde prijs.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Verdrag van 11 april 1980 houdende het recht voor de internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen (afdeling Gent) dan wel deze van de woonplaats van de Consument bevoegd.

13. Deelbaarheid

De nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere (gedeelten van) bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. In voorkomend geval bevestigen CANVASCAMP en de Klant dat de rechter de bevoegdheid heeft om de betrokken bepaling te matigen tot hetgeen maximaal binnen de betrokken wettelijke grenzen is toegelaten.

14. Persoonsgegevens

Indien CANVASCAMP persoonsgegevens verwerkt, geschiedt dit in overeenstemming met de privacyverklaring (https://www.canvascamp.com/nl/privacyverklaring) waarvan de Klant op eenvoudig schriftelijk verzoek een kopie kan ontvangen en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke regelgeving.

15. Wijzigingen

CANVASCAMP behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In voorkomend geval kan de actuele versie van deze algemene voorwaarden steeds op de website van CANVASCAMP worden geconsulteerd en wordt de Consument hiervan op de hoogte gebracht. De Klant wordt bij gebreke aan verzet en behoudens tegenbewijs geacht de gewijzigde algemene voorwaarden te aanvaarden.

16. Contactgegevens CANVASCAMP

CANVASCAMP bv
Legen Heirweg 23
9890 Gavere
Ondernemingsnummer: 0822.182.688
E-mailadres: info@canvascamp.com
Telefoonnummer: +32 9 352 01 01 of +32 498 529 524

17. In geval van onduidelijkheid over de interpretatie van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst altijd doorslaggevend.